trong mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kì ta có công thức S(ba)=3.09P(d)
trong đó S(ba) là công suất máy biến áp P(d) là công suất mạch chỉnh lưu
nhưng làm thế nào để có công thức này vậy ?

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: