Em chao cac bac chên diên đan. Em mơi nhân con vtb may bi chêt ic khiên lc863332b may chây ic tông la78618a, em đa thay ic khiên lc863332b mơi may im re chi co đen bao nguôn không chay [ban đâu may co man sang min mât điêu khiên]. phai chăng khi mua ic khiên mơi cân phai lap lai chuong trinh thi mơi chây .Mong cac bac chi dum em vơi. Em châ thanh cam ơn cac bac nhiêu.

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: