Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lập trình GUI trong Matlab

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • kovalepskaia
  replied
  mọi người có biết cách truy cập vào 1 cell của uitable ko? Mình dùng lệnh set(handles.uitable_F{1,j},'data',F(1,j)) mà ko dc

  Leave a comment:


 • toancnvt
  replied
  Ban nao giup minh lap trinh gui de mo phong cac ky thuat phan tap thoi gian va khong gian trong wcdma voi.

  Leave a comment:


 • hoangngo_bk
  replied
  em có 1 phương trình sai phân, dạng y(k+3)= K -D*y(k+1) -E*y(k). giờ em muốn vẽ đồ thị của nó, với thời gian trích mẫu T thành 1 đồ thị dạng liên tục, đến k= giá trị mình đặt. thì phải làm thế nào? bên cạnh đó, muốn hiển thị một vài giá trị của y(k) theo k mình muốn thì làm thế nào?
  thanks!

  Leave a comment:


 • codockiem
  replied
  Lập trình giao diện Gui

  các pro cho minh hỏi với..
  mình cứ tạo được 1 chương trình Gui ,sau khi tạo thì chạy OK....nhưng lưu vào ,tắt matlab thì sau khi mở lại nó không chạy được nữa mà toàn báo lỗi thế này  Code:
  Error in ==> pheptru>pushbutton1_Callback at 128
  val1 = get(handles.editstr1,'string');
  
  Error in ==> gui_mainfcn at 96
      feval(varargin{:});
  
  Error in ==> pheptru at 42
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  
  Error in ==> @(hObject,eventdata)pheptru('pushbutton1_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  Đây là 1 ví dụ về một phép trừ đơn giản....mấy chương trình phức tạp sau cũng bị 1 lỗi thế này...Các bạn chỉ dùm mình với

  Leave a comment:


 • sonbinh1507
  replied
  function load_jpg_Callback(hObject, eventdata, handles)
  % hObject handle to load_jpg (see GCBO)
  % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
  global anh
  [filename, pathname]=uigetfile( ...
  {'*.jpg','JPEG File (*.jpg)'; ...
  '*.*','Tat ca dinh dang (*.*)'}, ...
  'Mo file anh');
  var=strcat(pathname,filename);% noi pathname voi filename
  anhbandau=imread(var); % mo anh luu trong var
  anh=anhbandau;
  axes(handles.axes1);
  image(anh);

  Leave a comment:


 • sonbinh1507
  replied
  BÁc pro nào có thể cho mình đoạn code " nhấn 1 button sẽ load 1 tấm hình lên axer". Mình làm mãi mà không được

  Leave a comment:


 • tuantutai
  replied
  Chào các anh chị!
  Em mắc phải lỗi này khi chạy chương trình mong các anh chị giúp em sửa lỗi.
  Cám ơn các anh chị.

  Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'MELCEPST'.
  F:\Tai lieu nam 4\Hoc ky 1\Tri Tue Nhan Tao\Nhan_dang_tieng_noi_-_Mo_phong_bang_Matlab\Nhan
  dang tieng noi - Mo phong bang Matlab\toolbox\voicebox\MELCEPST.M is a case-insensitive match
  and will be used instead.
  You can improve the performance of your code by using exact
  name matches and we therefore recommend that you update your
  usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
  warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch' ).
  This warning will become an error in future releases.
  > In wave2mfcc at 15
  In Huan_luyen>huan_luyen_Callback at 47
  In gui_mainfcn at 96
  In Huan_luyen at 17
  In @(hObject,eventdata)Huan_luyen('huan_luyen_Callbac k',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'enframe'.
  F:\Tai lieu nam 4\Hoc ky 1\Tri Tue Nhan Tao\Nhan_dang_tieng_noi_-_Mo_phong_bang_Matlab\Nhan
  dang tieng noi - Mo phong bang Matlab\toolbox\voicebox\ENFRAME.M is a case-insensitive match
  and will be used instead.
  You can improve the performance of your code by using exact
  name matches and we therefore recommend that you update your
  usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
  warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch' ).
  This warning will become an error in future releases.
  > In MELCEPST at 89
  In wave2mfcc at 15
  In Huan_luyen>huan_luyen_Callback at 47
  In gui_mainfcn at 96
  In Huan_luyen at 17
  In @(hObject,eventdata)Huan_luyen('huan_luyen_Callbac k',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'rfft'.
  F:\Tai lieu nam 4\Hoc ky 1\Tri Tue Nhan Tao\Nhan_dang_tieng_noi_-_Mo_phong_bang_Matlab\Nhan
  dang tieng noi - Mo phong bang Matlab\toolbox\voicebox\RFFT.M is a case-insensitive match and
  will be used instead.
  You can improve the performance of your code by using exact
  name matches and we therefore recommend that you update your
  usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
  warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch' ).
  This warning will become an error in future releases.
  > In MELCEPST at 91
  In wave2mfcc at 15
  In Huan_luyen>huan_luyen_Callback at 47
  In gui_mainfcn at 96
  In Huan_luyen at 17
  In @(hObject,eventdata)Huan_luyen('huan_luyen_Callbac k',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'melbankm'.
  F:\Tai lieu nam 4\Hoc ky 1\Tri Tue Nhan Tao\Nhan_dang_tieng_noi_-_Mo_phong_bang_Matlab\Nhan
  dang tieng noi - Mo phong bang Matlab\toolbox\voicebox\MELBANKM.M is a case-insensitive match
  and will be used instead.
  You can improve the performance of your code by using exact
  name matches and we therefore recommend that you update your
  usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
  warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch' ).
  This warning will become an error in future releases.
  > In MELCEPST at 92
  In wave2mfcc at 15
  In Huan_luyen>huan_luyen_Callback at 47
  In gui_mainfcn at 96
  In Huan_luyen at 17
  In @(hObject,eventdata)Huan_luyen('huan_luyen_Callbac k',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'rdct'.
  F:\Tai lieu nam 4\Hoc ky 1\Tri Tue Nhan Tao\Nhan_dang_tieng_noi_-_Mo_phong_bang_Matlab\Nhan
  dang tieng noi - Mo phong bang Matlab\toolbox\voicebox\RDCT.M is a case-insensitive match and
  will be used instead.
  You can improve the performance of your code by using exact
  name matches and we therefore recommend that you update your
  usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
  warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactCaseMatch' ).
  This warning will become an error in future releases.
  > In MELCEPST at 101
  In wave2mfcc at 15
  In Huan_luyen>huan_luyen_Callback at 47
  In gui_mainfcn at 96
  In Huan_luyen at 17
  In @(hObject,eventdata)Huan_luyen('huan_luyen_Callbac k',hObject,eventdata,guidata(hObject))
  >>

  Leave a comment:


 • yukatat
  replied
  Cho mình hỏi cú pháp lấy đạo hàm từ ô edit có tag fxy bằng lệnh diff(f,x)của mình lại không đạo hàm được vậy ? Trong GUI của Matlab :
  syms x y;
  f = inline(get(handles.fxy,'string'));
  g=diff(f,x);%thêm cái này vào bị sai, chương trình báo lỗi ???
  g=subs(subs(g,x,3),y,5);
  set(handles.staticStr1,'String',num2str(g));
  Còn khi không dùng lệnh diff(f,x) thì dùng được
  syms x y;
  f = inline(get(handles.fxy,'string'));
  g=subs(subs(f,x,3),y,5);
  set(handles.staticStr1,'String',num2str(g));
  Mình nghĩ là khi lấy hàm bằng cú pháp inline thì nó không còn đơn thuần là hàm fxy trong Gui nữa, hoặc bạn nào có cách nào lấy hàm 2 biến f=f(x,y) thì giúp mình với. lấy từ ô edit text nha.

  Leave a comment:


 • kingsun0209
  replied
  Chào các bạn!
  Hiện mình đang làm 1 số bài tập lớn môn Matlab mà có 1 câu mình không biết cách làm như thế nào nữa, nhờ các bạn giúp mình với nha!
  11) Viết chương trình hiệu chỉnh ảnh sử dụng hàm imadjust. Với 4 textbox, để xác định low_in, high_in và low_out, low_high.
  Trong câu này mình đã tạo GUI và sử dụng EditText(đề yêu cầu textbox nhưng mình không biết sử dụng edit có bị lỗi k?), theo như yêu cầu thì trong phần GUI mình tạo 1 axes để load ảnh lên với 1 Button Load và 4 Edit để nhập giá trị của hàm Imadjust
  a=get(handles.edit1,'String')
  b=get(handles.edit2,'String')
  c=get(handles.edit3,'String')
  d=get(handles.edit4,'String')
  e=imread('anh.jpg');
  f=imadjust(e,[a b],[c d]);
  ímhow(f)
  Matlab báo lỗi không hiểu được a,b,c,d khi Run GUI và nhập số từ bàn phím để Load ảnh lên
  khi mình chỉ gán 1 giá trị cụ thể cho a,b,c,d và đưa vào Imadjust thì chạy ngon lành nhưng không đúng yêu cầu đề bài
  vd: a=0.1 b=0.5 c=0.1 d=0.9
  Mong các bạn giúp mình nha!
  Nếu được các bạn mail cho mình qua địa chỉ này nha kingsun0209@gmail.com
  Cám ơn các bạn rất nhiều!

  Leave a comment:


 • vantanbkhcm
  replied
  các bạn ơi giúp mình với!! mình cần viết cost để tính tích phân đường loại 2, mình không biết làm sao!! mong các bạn chỉ giúp mình với!!! xin cảm ơn ^^!!

  Leave a comment:


 • aladanh
  replied
  Set Simulink Block Parameter using GUI

  Có 1 số bạn viết e-mail hỏi mình về vấn đề sử dụng GUI điều khiển Simulink ( hix 5 năm rồi mà chưa có 1 Bắc HIệp số 2 hệ thống lại kiến thức như tiền bối Hải Âu đề xuất , mạn đàm thêm thì ý tưởng này được admin F đề xuất từ rất lâu rồi đối với hệ thống các topic nhưng chưa khả thi thì phải ) , trong bài viết trang 17 mình có hướng dẫn các bạn Search Help ( hi vọng các bạn rèn luyện dc skill search ) , tuy nhiên xem ra 1 số bạn chưa đạt được đích. H mình xin phép chỉ rõ từ khóa các nội dung nên tham khảo về vấn đề này

  1. Ví dụ kinh điển trong matlab về Gui control Simulink :

  Exactly Keyword : "A GUI to Set Simulink Model Parameters"
  ( Idea key word : "Simulink GUI")

  2. Danh sách các tham số phục vụ cho lệnh set_param

  Exactly Keyword : "Model and Block Parameters"
  ( Idea key word : "set_param")

  3. Có bạn hỏi mình làm thế nào sử dụng kết quả phân tích của block Powergui đưa lên GUI . Cái này mình chưa làm nên không chắc được , tuy nhiên Search thì nó ra thế này :

  Common Keyword : Powergui
  Ví dụ với 1 Tool cụ thể : "power_steadystate"

  Leave a comment:


 • comotniemtin
  replied
  .
  Điểm trung bình học kỳ hệ 10/100: xxx
  Điểm trung bình học kỳ hệ 4: xxx
  Điểm trung bình tích lũy: xxx
  Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): xxx

  Ý tưởng như thế là các bạn cũng hiểu rồi đúng không. Về phần mình thì mình mới tập tành Matlab, nên chưa rõ các công cụ cho lắm. Nên mình xin nhờ các bạn, anh giúp đỡ. Ở phần 1 mình không làm đc cái "Chọn số môn học" vì hiển nhiên học theo tín chỉ thì có các bạn đăng ký nhiều môn và ngược lại cho riêng mình.
  Mình không làm đc "Chọn số môn học" rồi nó hiện ra ở số thứ tự các môn học. >.< (hiện ra mấy môn để mà điền ấy) Nếu không có cái này thì chương trình sẽ khô khan và không có sáng tạo gì hết, lập trình giao diện mấy cột thì điền mấy cột (không đáp ứng đủ cho mọi trường hợp)

  Xin mấy bạn giúp đỡ ở phần này và code khi kích chọn nút 1 nút "Push Button" thì hiện ra một bảng khác.

  Xin cảm ơn, cần trong tuần này .

  Leave a comment:


 • lehung2106
  replied
  có pro nào chỉ giúp em cái radio button trong guide làm gì ko
  cho em xin 1 đoạn code lun
  thanks

  Leave a comment:


 • bi.kr_no
  replied
  Mấy anh xử giúp em cái đề sau:
  1. Sử dụng GUI tính tích phân đường loại 1.
  Input: Cho phép nhập ham f=f(x,y,z), nhập cung C cho bởi pt F(x,y)=0.
  Output: Tích phân đường loại một của hàm f=f(x,y,z), trên cung C.
  2. Gía trị max,min
  Input: Hàm số f(x), khoảng [a,b]
  Output: max, min trên [a,b]
  Lưu ý: Xét các trường hợp sau đây:
  Hàm phân thức
  Hàm có trị tuyệt đối (không xét hàm lượng giác, mũ, logarit).
  Thanks các pro...

  Leave a comment:


 • DarkAlone
  replied
  Nguyên văn bởi lovingu.spkt Xem bài viết
  Mình tạo giao diện GUI với đối tượng axes với callback là imshow(imread('logo.jpg'));Mình thiết lập property thuộc tính visible là on hay off mà kết quả khi chạy vẫn có những trục axes như trong hình.[ATTACH=CONFIG]35042[/ATTACH]
  Bạn nào giúp mình thiết lập với mình định để cái ảnh trang trí cho giao diện mà không hiểu tại sao cứ tạo các trục line axes bên ngoài thế không biết.
  bạn mở phần Inspector của cái axes đó lên xóa tất cả các giá trị trong phần Xtick, Ytick và Ztick thì sẽ mất mấy cái vạch bên ngoài đó.bạn thử xem

  Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X