Thông báo

Collapse
No announcement yet.

mọi người cho mình hỏi đoạn code này là của ngôn ngữ gì? nội dung thế nào?

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • mọi người cho mình hỏi đoạn code này là của ngôn ngữ gì? nội dung thế nào?

  Dim i, j, Position, LastPoint As Variant
  Dim d(100001), A(100001), An(100001), C(100001), Linia(100001), Population(3) As Variant
  Dim DataTrainLength, NumberOfAcc, Acc, N, Comp, Pulse1, Pulse2 As Integer
  Dim StartAcc As Boolean
  Dim Sequence, AccComplete As String
  Private Sub Command1_Click()
  Timer1.Interval = 0
  NumberOfAcc = HScroll8.Value
  Acc = 1
  StartAcc = True
  For i = 1 To DataTrainLength + 44
  A(i) = 0
  Next i
  Picture3.Cls
  Timer1.Interval = HScroll1.Value
  End Sub
  Private Sub Command2_Click()
  Timer1.Interval = 0
  End Sub
  Private Sub Command3_Click()
  Picture2.Cls
  Text11.Text = ""
  Text12.Text = ""
  Text13.Text = ""
  Text14.Text = ""
  Text15.Text = ""
  Text16.Text = ""
  Comp = 1
  j = 1
  For i = 1 To N / (2 * HScroll3.Value)
  An(i) = An(i) / NumberOfAcc
  j = j + 1
  Next i
  Ntotal = j - 1
  LastPoint = Ntotal - 3
  For i = 0 To 3
  Population(i) = 0
  Next i
  If HScroll9.Value > HScroll2.Value - 2 Then HScroll9.Value = HScroll2.Value - 2
  Position = HScroll9.Value
  For i = 1 To LastPoint
  Picture2.PSet (Picture2.Width * i / (HScroll2.Value), (Picture2.Height - 700 * Log(An(i)))), RGB(0, 255, 255)
  Next i
  Picture2.Line (Picture2.Width * Position / (HScroll2.Value), (Picture2.Height - 700 * Log(An(Position))))-Step(0, 200), RGB(255, 255, 255)
  End Sub
  Private Sub Command4_Click()
  Summa1 = 0
  Summa2 = 0
  Summa3 = 0
  Summa4 = 0
  For i = Position To LastPoint
  Summa1 = Summa1 + i
  Summa2 = Summa2 + i * i
  If Comp = 1 Then Summa3 = Summa3 + Log(An(i))
  If Comp > 1 Then Summa3 = Summa3 + Log(C(i))
  If Comp = 1 Then Summa4 = Summa4 + i * Log(An(i))
  If Comp > 1 Then Summa4 = Summa4 + i * Log(C(i))
  Next i
  Е = Summa1 * Summa1 - (LastPoint - Position + 1) * Summa2
  Slope = ((LastPoint - Position + 1) * Summa4 - Summa1 * Summa3) / Е
  Ll = (Summa1 * Summa4 - Summa2 * Summa3) / Е
  Population(Comp) = Exp(Ll)
  For i = 1 To LastPoint
  Linia(i) = Ll - Slope * i
  Next i
  For i = 1 To LastPoint
  Picture2.PSet (Picture2.Width * i / HScroll2.Value, (Picture2.Height - 700 * (Linia(i)))), RGB(255, 0, 0)
  Next i
  If Comp = 1 Then Text11.Text = Format(HScroll3.Value / (Slope * 10), "#,##0.0") & " ms"
  If Comp = 2 Then Text13.Text = Format(HScroll3.Value / (Slope * 10), "#,##0.0") & " ms"
  If Comp = 3 Then Text15.Text = Format(HScroll3.Value / (Slope * 10), "#,##0.0") & " ms"
  End Sub
  Private Sub Command5_Click()
  j = 0
  Subtr:
  j = j + 1
  If Comp = 1 Then C(j) = An(j) - Exp(Linia(j))
  If Comp > 1 Then C(j) = C(j) - Exp(Linia(j))
  If C(j) > 0.5 Then GoTo Subtr
  LastPoint = j - 1
  For i = 1 To LastPoint
  Picture2.PSet (Picture2.Width * i / HScroll2.Value, Picture2.Height - 700 * Log(C(i))), RGB(0, 255, 255)
  Next i
  Comp = Comp + 1
  Position = 1
  HScroll9.Value = 1
  End Sub
  Private Sub Command6_Click()
  For i = 1 To 3
  Total = Total + Population(i)
  Next i
  Population(1) = Int(100 * Population(1) / Total) / 100
  If Comp > 2 Then Population(2) = Int(100 * Population(2) / Total) / 100 Else Population(2) = 1 - Population(1)
  If Comp > 2 Then Population(3) = 1 - Population(1) - Population(2) Else Population(3) = 0
  Text12.Text = Format(Population(1), "0.00")
  Text14.Text = Format(Population(2), "0.00")
  Text16.Text = Format(Population(3), "0.00")
  StartAcc = False
  Acc = 1
  Timer1.Interval = HScroll1.Value
  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Timer1.Interval = 10
  Pulse1 = 10
  Pulse2 = 20
  HScroll1.Value = 100
  HScroll2.Value = 1
  HScroll3.Value = 1
  HScroll4.Value = Pulse1
  HScroll5.Value = Pulse2
  HScroll6.Value = 60
  HScroll7.Value = 127
  HScroll8.Value = 1
  HScroll9.Value = 1
  LastPoint = 3
  NumberOfAcc = 1
  Text1.Text = HScroll1.Value
  Text2.Text = HScroll2.Value
  Text3.Text = HScroll3.Value * 50
  Text4.Text = (HScroll4.Value + 1) * 0.5
  Text5.Text = (HScroll5.Value + 1) * 0.5
  Text6.Text = HScroll6.Value / 4
  Text7.Text = 9.8 + HScroll7.Value / 255
  Text8.Text = HScroll8.Value
  Text17.Text = HScroll9.Value
  Out &H37A, 1
  Out &H378, 1 'Mode 1 - Master Reset
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H378, 2 'Mode 2 - Pulse 1
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, Pulse1 'Pulse 1 duration
  Out &H378, 4 'Pulse 2
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, Pulse2 'Pulse 2 duration
  Out &H378, 64 'Run
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll1_Change()
  Timer1.Interval = HScroll1.Value
  Text1.Text = HScroll1.Value
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll2_Change()
  Text2.Text = HScroll2.Value
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll3_Change()
  Text3.Text = HScroll3.Value
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll4_Change()
  Pulse1 = HScroll4.Value
  Out &H378, 2 'Mode 2 - Pulse 1
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, Pulse1 'Pulse 1 duration
  Text4.Text = (HScroll4.Value + 1) * 0.5
  Out &H378, 64 'Run
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll5_Change()
  Pulse2 = HScroll5.Value
  Out &H378, 4 'Mode 4 - Pulse 2
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, Pulse2 'Pulse 2 duration
  Text5.Text = (HScroll5.Value + 1) * 0.5
  Out &H378, 4 'Run
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Call DataTrain
  End Sub
  Private Sub HScroll6_Change()
  Out &H378, 20
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, HScroll6.Value
  Out &H378, 16
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Text6.Text = HScroll6.Value / 4
  End Sub
  Private Sub HScroll7_Change()
  Out &H378, 24
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H37C, HScroll7.Value
  Out &H378, 16
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Text7.Text = 9.8 + HScroll7.Value / 255
  End Sub
  Private Sub HScroll8_Change()
  Text8.Text = HScroll8.Value
  NumberOfAcc = HScroll8.Value
  End Sub
  Private Sub HScroll9_Change()
  If Comp = 1 Then Picture2.Line (Picture2.Width * Position / HScroll2.Value, (Picture2.Height - 700 * Log(An(Position))))-Step(0, 200), RGB(0, 0, 0)
  If Comp = 2 Then Picture2.Line (Picture2.Width * Position / HScroll2.Value, Picture2.Height - 700 * Log(C(Position)))-Step(0, 200), RGB(0, 0, 0)
  Position = HScroll9.Value
  Text17.Text = HScroll9.Value
  For i = 1 To LastPoint
  If Comp = 1 Then Picture2.PSet (Picture2.Width * i / HScroll2.Value, (Picture2.Height - 700 * Log(An(i)))), RGB(0, 255, 255)
  If Comp = 2 Then Picture2.PSet (Picture2.Width * i / HScroll2.Value, (Picture2.Height - 700 * Log(C(i)))), RGB(0, 255, 255)
  Next i
  If Comp = 1 Then Picture2.Line (Picture2.Width * Position / HScroll2.Value, (Picture2.Height - 700 * Log(An(Position))))-Step(0, 200), RGB(255, 255, 255)
  If Comp = 2 Then Picture2.Line (Picture2.Width * Position / HScroll2.Value, Picture2.Height - 700 * Log(C(Position)))-Step(0, 200), RGB(255, 255, 255)
  End Sub
  Private Sub Timer1_Timer()
  Out &H378, 2 'Run
  Out &H37A, 9
  Out &H37A, 1
  Out &H378, 255
  Out &H379, 255
  i = 0
  Check1:
  If Inp(&H379) = 206 Then GoTo Check1
  check2:
  If Inp(&H379) <> 206 Then GoTo check2
  Out &H37A, 1
  i = i + 1
  If i > DataTrainLength + 44 Then GoTo Check3
  Out &H37C, d(i)
  If Inp(&H379) = 206 Then GoTo check2
  Out &H37A, 0
  If StartAcc = True And NumberOfAcc > 1 Then A(i) = A(i) + Inp(&H37C) Else A(i) = Inp(&H37C)
  Out &H37A, 1
  GoTo check2
  Check3:
  N = (HScroll2.Value + 1) * HScroll3.Value * 2 - 1
  m = 2 * HScroll3.Value * (Picture1.Width - 50) / N
  BaseLine1 = Picture1.Height - 100
  VScale1 = Picture1.Height / 255
  Picture1.Cls
  If Acc < 1 Then Acc = 1
  An(0) = A(36)
  Picture1.PSet (0, BaseLine1 - VScale1 * An(0) / Acc), RGB(0, 255, 255)
  For i = 1 To N
  An(i) = A(i + 36)
  Next i
  For i = 0 To HScroll2.Value
  An(i) = An(i * 2 * HScroll3.Value)
  Next i
  For i = 2 To HScroll2.Value
  If An(i) < (An(i - 1) + A(i + 1)) / 2 - 20 Then An(i) = (An(i - 1) + An(i + 1)) / 2
  Next i
  For i = 0 To HScroll2.Value - 1
  Picture1.PSet ((i) * m, BaseLine1 - VScale1 * An(i) / Acc), RGB(0, 255, 255)
  Next i
  If StartAcc = True Then Picture3.Line (0, 0)-Step(Picture3.Width * Acc / (HScroll8.Value), Picture3.Height), RGB(255, 255, 0), BF
  If StartAcc = True And NumberOfAcc > 1 Then Acc = Acc + 1
  If StartAcc = True And Acc = NumberOfAcc + 1 Then Timer1.Interval = 0
  Call DataTrain
  End Sub
  Sub DataTrain()
  Text1.Text = HScroll1.Value
  Text2.Text = HScroll2.Value
  Text3.Text = HScroll3.Value * 100
  DataTrainLength = 4 + 2 * (HScroll2.Value + 1) * HScroll3.Value
  For i = 1 To 100000
  d(i) = 0
  Next i
  For NP = 0 To HScroll2.Value - 1
  i = 20 + HScroll3.Value * (1 + 2 * NP)
  j = 20 + HScroll3.Value * (2 + 2 * NP)
  d(i) = 1 ' + 0
  d(j) = 4
  Next NP
  d(16) = 4
  d(18) = 4
  d(20) = 2 ' + 8
  End Sub

 • #2
  Đây là ngôn ngữ Visual Basic. Nội dung thì không biết do dài quá nên lười đọc cộng với cũng không thích ngôn ngữ này

  Comment


  • #3
   Đây là ngôn ngữ Visual basic ... Theo một số câu lệnh ở trong bài thì đây có thể là một bài về vẽ đồ thị hoặc xung điện ( dạng oscilloscope ) có các giá trị trục đứng, ngang theo hàm thời gian.
   Tín hiệu được đưa vào là cổng máy in LPT .

   ( Thời này sinh viên vẫn dùng visual basic à ? )
   Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

   Comment


   • #4
    ngôn ngữ Visual basic nha ban......

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    tungnicol Tìm hiểu thêm về tungnicol

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X