Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ai giúp mình với. thầy cho bài chạy chữ mà không hiểu sao đoạn code này ko chạy được

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Ai giúp mình với. thầy cho bài chạy chữ mà không hiểu sao đoạn code này ko chạy được

  ORG 00H
  SJMP MAIN
  CLK EQU P3.1
  LATCH EQU P3.2
  SERIAL EQU P3.0
  MAIN :
  MOV A,#0FFH
  MOV DPTR, #BANG
  MOV R1,#0
  MOV R2,#00000001B
  MOV P2,#00000000B
  LOOP:
  MOV P2,R2
  MOV A,R1
  MOVC A,@A+DPTR
  CALL DICH
  MOV R3,#200
  DJNZ R3,$
  INC R1
  MOV A,R2
  RL A
  MOV R2,A
  CJNE R1,#6,LOOP
  SJMP MAIN
  DICH:
  MOV R7,#8
  LAP:
  RRC A
  MOV SERIAL,C
  CLR CLK
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB CLK
  CLR LATCH
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB LATCH
  DJNZ R7,LAP
  RET
  BANG:
  DB 0FFH,0FFH,081H,0FDH,0FDH,0FDH,0FFH,0FFH

  END
  Attached Files

Về tác giả

Collapse

ngtanbinh Tìm hiểu thêm về ngtanbinh

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X