Thông báo

Collapse
No announcement yet.

giúp em cái code này với

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • tonyvandinh
  replied
  Nguyên văn bởi naigia88 Xem bài viết
  thanks bro có thể giải thích cho em tại sao bị lỗi ko ạ?
  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.std_logic_1164.all;
  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

  ENTITY adder8 is port(
  a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  ci,clk,set,reset: in std_logic;
  co: out std_logic;
  s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
  end adder8;

  architecture equation of adder8 is
  begin
  process(clk,set,reset)
  variable mid: std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
  begin
  if (reset = '1') then
  mid := (others => '0');
  elsif (set = '1') then
  mid := (others => '1');
  elsif ((clk = '1') and (clk'EVENT)) then
  mid := ('0'&a)+('0'&b)+ci;
  co <= mid(8);
  s <= mid(7 DOWNTO 0);
  end if;
  end process;
  end equation;

  ---
  Đã lâu rồi tôi kô viết VHDL, nhưng căn bản là ở architecture, bạn chỉ có thể dùng concurrent statement. "if" là sequential statement nên chỉ có thể dùng trong "process" với sensitivity list.

  tvd

  Leave a comment:


 • naigia88
  replied
  thanks bro có thể giải thích cho em tại sao bị lỗi ko ạ?

  Leave a comment:


 • thaielectric
  replied
  Haha...

  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.std_logic_1164.all;
  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

  ENTITY adder8 is port(
  a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  ci,clk,set,reset: in std_logic;
  co: out std_logic;
  s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
  end adder8;

  architecture equation of adder8 is
  begin
  process(a,b,ci,clk,set,reset)
  variable mid: std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
  begin
  if (clk = '1') and (clk'EVENT) and (reset= '0')and (set='1') then
  mid(3 downto 0) := ('0'&a)+('0'&b)+ci;
  end if;
  co <= mid(8);
  s <= mid(7 DOWNTO 0);
  end process;
  end equation;

  Leave a comment:


 • naigia88
  started a topic giúp em cái code này với

  giúp em cái code này với

  em mới học vhdl
  làm bộ cộng 8bit nhưng có lỗi tìm mãi mà ko thấy lỗi
  nhờ các bro thỉnh giáo ạ
  thakns trc
  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.std_logic_1164.all;
  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

  ENTITY adder8 is port(
  a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  ci,clk,set,reset: in std_logic;
  co: out std_logic;
  s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
  );
  end entity adder8;
  architecture equation of adder8 is
  signal mid : std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
  BEGIN
  if (clk='1')and (clk'EVENT) and (reset='0')and (set='1') then
  mid <= ('0'&a)+('0'&b)+ci;
  end if;
  co <= mid(8);
  s<= mid(7 DOWNTO 0);
  END equation;


  --lỗi ở dòng IF

Về tác giả

Collapse

naigia88 Tìm hiểu thêm về naigia88

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X