Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi về code verilog cho bộ up/down counter 4 bit chạy trên kit cpld

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Hỏi về code verilog cho bộ up/down counter 4 bit chạy trên kit cpld

  Chào các anh/chị/bạn
  Em viết một chương trình cho hiển thị bộ Up/Down Counter 4bit bằng Verilog CHẠY TRÊN KIT CPLD như bên dưới. Nhưng khi cho mô phỏng thì lại ko chạy. Em ko hiểu nó sai chỗ nào, có anh chị hay bạn nào biết, chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều!

  Code:
  `timescale 1ns / 1ps
  
  module U_Dcounter(reset, clk_in, control, out);
    input reset, clk_in, control; 
  
    output [6:0] out;
  
    reg clk_out;
    reg [3:0] count;
    reg [6:0] out;
    reg [27:0] counter;
  
      // chia tan so
      always@(posedge reset or posedge clk_in)
  begin
    if (reset == 1'b1)
      begin
        clk_out <= 0;
        counter <= 0;
      end
    else
      begin
        counter <= counter + 1;
        if ( counter == 25_000_000)
          begin
            counter <= 0;
            clk_out <= ~clk_out;
          end
      end
  end
  
  
  
  //counter dem len xuong
    always @ ( posedge clk_out )
    begin
      if(reset) // neu reset == 0
        count[3:0] <= 4'd0;
      else 
        begin
          if (control)
            begin
            if (count == 4'd15) 
              count <= 4'd0;
            else 
              count[3:0] <= count[3:0] + 4'd1;
            end
          else
          begin
            if (count == 4'd0)
              count <= 4'd15;
            else
              count <= count - 4'd1;
          end
        end
  
    end
  
    //LED
    always @ (*)
    begin
      case (count[3:0])
        default: out = 7'b0111111;
      4'h0: out = 7'b0111111;
      4'h1: out = 7'b0000110;
      4'h2: out = 7'b1011011;
      4'h3: out = 7'b1001111;
      4'h4: out = 7'b1100110;
      4'h5: out = 7'b1101101;
      4'h6: out = 7'b1111101;
      4'h7: out = 7'b0000111;
      4'h8: out = 7'b1111111;
      4'h9: out = 7'b1101111;
      4'hA: out = 7'b1110111;
      4'hB: out = 7'b1111100;
      4'hC: out = 7'b0111001;
      4'hD: out = 7'b1011110;
      4'hE: out = 7'b1111001;
      4'hF: out = 7'b1110001;
      endcase
    end
  
  
  
  endmodule
  Test bench:
  Code:
  `timescale 1ns / 1ps
  
  module U_DTest(reset, control, clk_in, out);
    input reset, control, clk_in; 
  
    output [6:0] out;
  
  
    U_Dcounter counter1 
    (
      .reset(reset), .out(out[6:0]), .control(control), .clk_in(clk_in)
    );
  
  
  
  endmodule

 • #2
  Khi tạo testbench bạn phải giả lâp̣ các tín hiệu clock và reset de dua vào block mà bạn cẩn test. Mà chắc bạn làm ra roi.

  Comment

  Về tác giả

  Collapse

  Phuc_Pham Tìm hiểu thêm về Phuc_Pham

  Bài viết mới nhất

  Collapse

  Đang tải...
  X