Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kiểm tra đoạn code USART1 STM32 chỉ gửi giá trị 0

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Kiểm tra đoạn code USART1 STM32 chỉ gửi giá trị 0

  Mình test module USART1 trên STM32F103R6. Yêu cầu sau mỗi khoảng delay sẽ gửi lên 1 ký tự 0 ('0'). Hiện tại sau mỗi khoảng delay nó gửi lên 2 byte giá trị đều là 0 (0x00) - lẽ ra phải là 1 byte có giá trị 0x30. Nhờ các bác trợ giúp dò lỗi ạ.
  Đây là RCC:
  Code:
  void RCC_Init(){  
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);  
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);  
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  }
  Code cấu hình PA9,PA10 cho chân TX và chân RX:
  Code:
  void GPIO_Init(){  
    GPIO_InitTypeDef gpioconf;  
    gpioconf.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;   
    gpioconf.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;  
    gpioconf.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;  
    GPIO_Init(GPIOA,&gpioconf);    
    gpioconf.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;  
    gpioconf.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;  
    GPIO_Init(GPIOA,&gpioconf);
  }
  Code khởi tạo USART1:
  Code:
  void USART_Init(){  
    USART_InitTypeDef usartconf;  
    usartconf.USART_BaudRate=9600;  
    usartconf.USART_Mode=USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;  
    usartconf.USART_Parity=USART_Parity_No;  
    usartconf.USART_StopBits=USART_StopBits_1; 
    usartconf.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;  
    usartconf.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;  
    USART_Init(USART1,&usartconf);  
    USART_Cmd(USART1,ENABLE); }
  Main:
  Code:
  int main(){
    SystemInit();
    RCC_Init();
    GPIO_Init();
    USART_Init();
    while(1){
      USART_SendData(USART1,'0');
      for(int i=0;i<50000;i++);
    }
  }

Về tác giả

Collapse

duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X