Thông báo

Collapse
No announcement yet.

code hiển thị chữ trên lcd sử dụng kit spartan 3e

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • code hiển thị chữ trên lcd sử dụng kit spartan 3e

  các bác ai có code ngôn ngữ vhdl hiển thị chữ trên lcd của kit spartan 3e gửi cho em học hỏi với
  |

 • #2
  mình có cái này bạn coi thử coi đươc không nha mà hình nư bạn post nhầm box rồi tranh thủ down đi ko các anh lại xóa bài đótest_LCD.zip

  Comment


  • #3
   Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
   mình có cái này bạn coi thử coi đươc không nha mà hình nư bạn post nhầm box rồi tranh thủ down đi ko các anh lại xóa bài đó[ATTACH]52373[/ATTACH]
   thank bạn nha mà cái này hiển thị chữ gì trên lcd vậy bạn hình như là chữ 'Tuan' phải không, cho mình hỏi để hiển thị chữ lên dòng 1 vs dòng 2 thì phải làm ở bước nào vậy
   Last edited by ozonedark2; 27-09-2012, 13:44.
   |

   Comment


   • #4
    cái đó thì bạn coi trong phần set địa chỉ hiển thị đó, làm thêm 1 cái nữa cho dòng 2, mấy nay mình bận với mấy cái điện tử công suất với hệ thồng nhúng hix, bạn tự code coi đ ko

    Comment


    • #5
     có yahoo ko cho yahoo có j giúp đỡ dc ko bạn ptit_et, t5ai cũng không cần gấp lắm hi.Thanks

     Comment


     • #6
      ma code báo lỗi nhiều quá bạn ạ

      Comment


      • #7
       Nguyên văn bởi heojuken Xem bài viết
       ma code báo lỗi nhiều quá bạn ạ
       Chắc là do version ISE của bạn khác với version của người viết project rồi(tôi kiểm tra thì thấy bạn ấy dùng ISE 11.1 thì phải ). Bác chỉ lấy code thôi còn tất cả phần còn lại bác phải tự làm. he
       Bác vào đây xem nha: Cosmiac - Spartan 3E Tutorials - Configurable Space Microsystems Innovations & Applications Center
       Ở đây họ dùng ISE 10.1.

       Chúc bạn thành công!
       Last edited by robocon2011; 01-10-2012, 17:59.

       Comment


       • #8
        mình dùng 11.1 mà bạn báo lỗi như thế nào bạn post lên mình coi thử coi

        Comment


        • #9
         Click image for larger version

Name:	1.bmp
Views:	1
Size:	728.1 KB
ID:	1367568
         lỗi như vầy nè bạn, có thể giúp mình dc ko ?

         Comment


         • #10
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 60. Type of LED is incompatible with type of tx_byte.
          ERROR:HDLParsers:811 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 90. Choice char_u duplicated in select.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 191. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D0.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 192. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D1.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 191. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D0.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 192. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D1.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 194. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E0.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 195. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E1.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 194. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E0.
          ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 195. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E1.
          Parsing "vuong2_stx.prj": 0.08

          Process "Check Syntax" failed

          Comment


          • #11
           tại của mình là hiển thị tên NGUYỄN MINH VƯƠNG, mà cũng ko rành về cái này lắm, mà cũng sắp nộp đồ án rồi @_@

           Comment


           • #12
            Nguyên văn bởi heojuken Xem bài viết
            tại của mình là hiển thị tên NGUYỄN MINH VƯƠNG, mà cũng ko rành về cái này lắm, mà cũng sắp nộp đồ án rồi @_@
            Tặng bạn:
            ----------------------------------------------------------------------------------
            -- Company:
            -- Engineer:
            --
            -- Create Date: 08:24:11 12/03/2013
            -- Design Name:
            -- Module Name: LCD_CHAR_DISPLAY - Behavioral
            -- Project Name:
            -- Target Devices:
            -- Tool versions:
            -- Description:
            --
            -- Dependencies:
            --
            -- Revision:
            -- Revision 0.01 - File Created
            -- Additional Comments:
            --
            ----------------------------------------------------------------------------------
            library IEEE;
            use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
            USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
            USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
            -- Uncomment the following library declaration if using
            -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
            --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

            -- Uncomment the following library declaration if instantiating
            -- any Xilinx primitives in this code.
            --library UNISIM;
            --use UNISIM.VComponents.all;

            entity LCD_CHAR_DISPLAY is
            Port ( CK50MHZ,RESET : in STD_LOGIC;
            E,RS,RW : OUT STD_LOGIC;
            DB : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
            end LCD_CHAR_DISPLAY;

            architecture Behavioral of LCD_CHAR_DISPLAY is
            TYPE LCD_CONTROL_STATE IS (
            LCD_FUNCTION_SET,
            DISPLAY_CONTROL,
            LCD_ENTRY_MODE_SET,
            LCD_CLEAR_DISPLAY,
            LCD_RETURN_HOME,
            LCD_SET_DDRAM_ADDRESS,
            LCD_RWITE_DDRAM,
            LCD_IDEAL );
            SIGNAL NX_STATE, PR_STATE : LCD_CONTROL_STATE := LCD_FUNCTION_SET;
            SIGNAL TIME_COUNTER, TIME_LIMITATION: INTEGER := 0;
            SIGNAL I : INTEGER := 1;
            CONSTANT DATA : STRING := "PLD TUS AFTERNUN";
            begin
            PROCESS (CK50MHZ, RESET)
            BEGIN
            IF RESET = '1' THEN
            PR_STATE <= LCD_FUNCTION_SET;
            ELSE
            IF RISING_EDGE(CK50MHZ) THEN
            PR_STATE <= NX_STATE;
            IF TIME_COUNTER = TIME_LIMITATION THEN
            TIME_COUNTER <= 0;
            IF (PR_STATE = LCD_RWITE_DDRAM) THEN
            IF (I = DATA'HIGH) THEN
            I <= 1;
            ELSE
            I <= i + 1;
            END IF;
            END IF;
            ELSE
            TIME_COUNTER <= TIME_COUNTER + 1;
            END IF;
            END IF;
            END IF;
            END PROCESS;

            PROCESS (PR_STATE)
            BEGIN
            CASE (PR_STATE) IS
            WHEN LCD_FUNCTION_SET =>
            TIME_LIMITATION <= 1850;
            RS <= '0';
            RW <= '0';
            DB <= X"38";
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= DISPLAY_CONTROL;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_FUNCTION_SET;
            END IF;
            WHEN DISPLAY_CONTROL =>
            TIME_LIMITATION <= 1850;
            DB <= X"0C";
            RW <= '0';
            RS <= '0';
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= LCD_ENTRY_MODE_SET;
            ELSE
            NX_STATE <= DISPLAY_CONTROL;
            END IF;
            WHEN LCD_ENTRY_MODE_SET =>
            TIME_LIMITATION <= 1850;
            RS <= '0';
            RW <= '0';
            DB <= X"06";
            IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= LCD_CLEAR_DISPLAY;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_ENTRY_MODE_SET;
            END IF;
            WHEN LCD_CLEAR_DISPLAY =>
            TIME_LIMITATION <= 1850;
            RS <= '0';
            RW <= '0';
            DB <= X"01";
            IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= LCD_RETURN_HOME;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_CLEAR_DISPLAY;
            END IF;
            WHEN LCD_RETURN_HOME =>
            TIME_LIMITATION <= 760000;
            RS <= '0';
            RW <= '0';
            DB <= X"02";
            IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= LCD_SET_DDRAM_ADDRESS;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_RETURN_HOME;
            END IF;
            WHEN LCD_SET_DDRAM_ADDRESS =>
            TIME_LIMITATION <= 1850;
            RS <= '0';
            RW <= '0';
            DB <= X"80";
            IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
            NX_STATE <= LCD_RWITE_DDRAM;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_SET_DDRAM_ADDRESS;
            END IF;
            WHEN LCD_RWITE_DDRAM =>
            TIME_LIMITATION <= 2050;
            RS <= '1';
            RW <= '0';
            DB <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(CHARACTER'POS(DATA(I)),8);
            IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
            IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
            ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
            ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
            END IF;
            IF (TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION) AND (I = DATA'HIGH) THEN
            NX_STATE <= LCD_IDEAL;
            ELSE
            NX_STATE <= LCD_RWITE_DDRAM;
            END IF;
            WHEN LCD_IDEAL => NX_STATE <= LCD_IDEAL;
            WHEN OTHERS => NULL;
            END CASE;
            END PROCESS;
            end Behavioral;

            Comment


            • #13
             bạn ơi bạn có tesbench để thử mô phỏng cái code bạn viết ra không vây bạn ptit_et

             Comment

             Về tác giả

             Collapse

             ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2

             Bài viết mới nhất

             Collapse

             Đang tải...
             X