Thông báo

Collapse
No announcement yet.

cần giúp đỡ eeprom atmega8 (lưu chuỗi vào bộ nhớ eeprom)

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • cần giúp đỡ eeprom atmega8 (lưu chuỗi vào bộ nhớ eeprom)

  xin chào cả nhà. em dang tập viết lập trình. em sử dụng atmega8 viết trên CodeVisionAVR. em muốn lưu chuỗi vào bộ nhớ eeprom. vấn đề của em là lưu nhiều chuỗi vào eeprom với dịa chỉ xác định. em đang gặp chục chặc là vị trí lưu ko đúng. chuôi lưu sau lại chở về vị trí ban đâu mà ko tiếp tục lưu ở vị trí dịnh sẵn. phần đọc eeprom chỉ dọc được ở vị trí lưu chuỗi đầu các chuỗi sau ở vị trí khác ko odcjd được.
  đây là code của em . mong ae mổ sẻ giùm.


  #include <mega8.h>
  #include <alcd.h>
  #include <delay.h>
  #include <string.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdarg.h>

  unsigned char *a="01634709835";
  unsigned char *b="09179472770";
  unsigned char *c="09741413050";
  unsigned char *d="abcdefnhyk0";
  unsigned char a1[12],a2[12],a3[12],a4[12];

  /////////xu ly luu eeprom\\\\\\\\\\\\

  unsigned char Data[12];
  unsigned int uuu=0;
  //////ghi vao eeprom\\\\\\\\\\
  void ghi_eeprom(unsigned int Address, unsigned char Data[12])
  {
  unsigned int nnn=0;
  nnn=Address;
  while(nnn<=(Address+12))
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address and data registers */
  EEAR = nnn;
  EEDR = Data[nnn];
  /* Write logical one to EEMWE */
  EECR |= (1<<EEMWE);
  /* Start eeprom write by setting EEWE */
  EECR |= (1<<EEWE);
  nnn++;
  }
  while(uuu<=12)
  {
  Data[uuu]=' ';
  uuu++;
  }
  }
  //////////doc tu eeprom\\\\\\\\\\\\\\\\

  unsigned char doc_eeprom(unsigned int Address)
  {
  unsigned int aaa=0;
  aaa=Address;
  while(aaa<=(Address+12))
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address register */
  EEAR = aaa;
  /* Start eeprom read by writing EERE */
  EECR |= (1<<EERE);
  /* Return data from data register */
  Data[aaa]=EEDR;
  aaa++;
  }
  return aaa;
  }

  void main(void)
  {

  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x98;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x33;


  lcd_init(16);

  #asm("sei")
  ghi_eeprom(0,a);
  doc_eeprom(0);
  strcpy(a1,Data);
  ghi_eeprom(12,b);
  doc_eeprom(12);
  strcpy(a2,Data);
  ghi_eeprom(24,c);
  doc_eeprom(24);
  strcpy(a3,Data);
  ghi_eeprom(36,d);
  doc_eeprom(36);
  strcpy(a4,Data);


  while (1)
  {

  printf("%s",a1);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a2);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a3);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a4);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);
  }
  }

 • #2
  Nguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viết
  xin chào cả nhà. em dang tập viết lập trình. em sử dụng atmega8 viết trên CodeVisionAVR. em muốn lưu chuỗi vào bộ nhớ eeprom. vấn đề của em là lưu nhiều chuỗi vào eeprom với dịa chỉ xác định. em đang gặp chục chặc là vị trí lưu ko đúng. chuôi lưu sau lại chở về vị trí ban đâu mà ko tiếp tục lưu ở vị trí dịnh sẵn. phần đọc eeprom chỉ dọc được ở vị trí lưu chuỗi đầu các chuỗi sau ở vị trí khác ko odcjd được.
  đây là code của em . mong ae mổ sẻ giùm.


  #include <mega8.h>
  #include <alcd.h>
  #include <delay.h>
  #include <string.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdarg.h>

  unsigned char *a="01634709835";
  unsigned char *b="09179472770";
  unsigned char *c="09741413050";
  unsigned char *d="abcdefnhyk0";
  unsigned char a1[12],a2[12],a3[12],a4[12];

  /////////xu ly luu eeprom\\\\\\\\\\\\

  unsigned char Data[12];
  unsigned int uuu=0;
  //////ghi vao eeprom\\\\\\\\\\
  void ghi_eeprom(unsigned int Address, unsigned char Data[12])
  {
  unsigned int nnn=0;
  unsigned char chiso =0;
  nnn=Address;
  while(nnn<=(Address+12))
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address and data registers */
  EEAR = nnn;
  EEDR = Data[chiso]; ////////////// bạn chú ý đoạn này nha chỉ số của mảng Data[nnn] là sai
  /* Write logical one to EEMWE */
  EECR |= (1<<EEMWE);
  /* Start eeprom write by setting EEWE */
  EECR |= (1<<EEWE);
  nnn++;
  chiso++; ///////////// bạn chú ý đoạn này nữa nha
  }
  while(uuu<=12)
  {
  Data[uuu]=' ';
  uuu++;
  }
  }
  //////////doc tu eeprom\\\\\\\\\\\\\\\\

  unsigned char doc_eeprom(unsigned int Address)
  {
  unsigned int aaa=0;
  aaa=Address;
  while(aaa<=(Address+12))
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address register */
  EEAR = aaa;
  /* Start eeprom read by writing EERE */
  EECR |= (1<<EERE);
  /* Return data from data register */
  Data[aaa]=EEDR;
  aaa++;
  }
  return aaa;
  }

  void main(void)
  {

  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x98;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x33;


  lcd_init(16);

  #asm("sei")
  ghi_eeprom(0,a);
  doc_eeprom(0);
  strcpy(a1,Data);
  ghi_eeprom(12,b);
  doc_eeprom(12);
  strcpy(a2,Data);
  ghi_eeprom(24,c);
  doc_eeprom(24);
  strcpy(a3,Data);
  ghi_eeprom(36,d);
  doc_eeprom(36);
  strcpy(a4,Data);


  while (1)
  {

  printf("%s",a1);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a2);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a3);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);

  printf("%s",a4);
  printf("\r\n");
  delay_ms(1000);
  }
  }
  Chào bạn !

  mình cũng mới học vi điều khiển và lập trình thôi , nhưng mình thấy vấn đề của bạn nằm ở chỗ hàm ghi va đọc epprom.
  cụ thể là ở hàm ghi epprom bạn lấy chỉ số (nnn) làm chỉ số để truy cập từng phần tử mảng là sai.
  Mình đã sửa lại rồi đấy.bạn nhìn ở hàm ghi epprom ấy. nhưng mình sửa là để bạn thấy được cái sai thôi . chứ chưa sửa lại hoàn chỉnh đâu. Bạn tự làm lấy nhé.
  Chúc vui!

  Comment

  Về tác giả

  Collapse

  hahai1507 Tìm hiểu thêm về hahai1507

  Bài viết mới nhất

  Collapse

  Đang tải...
  X