Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chương trình tạo PWM bằng 8051

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  thanks mình đag cần cái này :d thanks pác rất nhiều
  8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
  liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989

  Comment


  • #32
   cái này mình viết giống như sao băng thôi ko có j khó.
   ở đây mình dùng 89 2051 , 15bit out. ko có p3.6. tham khảo.
   Code:
   ;Dung cho 89x2xx
   ;		***********************
   ;--------------------Hoang_KH----------------------
   ;		  dt: 0978 086 596
   ;		***********************
   
   tocdo		equ 50h
   biendem_pwm	equ 52h
   so_bit		equ 53h
   so_hang		equ 54h
   vonglap1	equ 55h
   vonglap2	equ 56h
   
   org 00h
   jmp main
   org	001bh			; ngat T1
   	call ngat1
   reti
   org 0057h
   main:
   	mov tmod,#00100000b
   	setb ie.7	;cho phep toan cuc
   	setb ie.3	; cho phep ngat t1
   	setb ie.1
   	mov th1,#-2
   	mov tl1,#-2
   	mov biendem_pwm,#51	
   	mov p0,#00h
   	mov p1,#00h
   	mov p2,#00h
   	mov p3,#00h
   
   hoang:
   	mov so_bit,#15	;so bit dieu khien
   	call chuongtrinh
   jmp hoang
   ;-----------------------------
   ngat1:	
   push acc
   push 03h
   	dec biendem_pwm
   	mov a,biendem_pwm
   	call out_port
   	cjne a,#1,exit_ngat1
   	mov biendem_pwm,#51
   	mov p1,#00
   	mov p3,#00
   	mov p2,#00
   	mov p0,#00
   exit_ngat1:
   	pop 03h
   	pop acc		
   ret
   ;------------------------------
   out_port:	
   	cjne a,30h,tiep0
   	setb p1.7
   tiep0:	cjne a,31h,tiep1
   	setb p1.6
   tiep1:	cjne a,32h,tiep2
   	setb p1.5
   tiep2:	cjne a,33h,tiep3
   	setb p1.4
   tiep3:	cjne a,34h,tiep4
   	setb p1.3
   tiep4:	cjne a,35h,tiep5
   	setb p1.2
   tiep5:	cjne a,36h,tiep6
   	setb p1.1
   tiep6:	cjne a,37h,tiep7
   	setb p1.0	
   tiep7:	cjne a,38h,tiep8
   	setb p3.7
   tiep8:	cjne a,39h,tiep9
   	setb p3.5
   tiep9:	cjne a,3ah,tiep10
   	setb p3.4
   tiep10:	cjne a,3bh,tiep11
   	setb p3.3
   tiep11:	cjne a,3ch,tiep12
   	setb p3.2
   tiep12:	cjne a,3dh,tiep13
   	setb p3.1
   tiep13:	cjne a,3eh,tiep14
   	setb p3.0
   tiep14:	
   ret
   ;----------------------------------
   ma_led:
   push 01h
   push 03h
   	mov r1,#30h
   	mov r3,so_bit
   lay_dr:	call dorong_xung
   	djnz r3,tiep_lay_dorong	
   	jmp exit_lay_dorong
   tiep_lay_dorong	:	
   	inc dptr
   	inc r1
   jmp lay_dr	
   exit_lay_dorong:
   pop 03h
   pop 01h
   ret
   ;-----------------------------------
   dorong_xung:
   push acc
   push 01h
   push 03h
   	mov a,r0
   	movc a,@a+dptr
   	mov r3,a
   	push dph
   	push dpl
   	mov dptr,#ma_dorong
   	movc a,@a+dptr
   	add a,r3
   	mov @r1,a
   	pop dpl
   	pop dph
   pop 03h
   pop 01h
   pop acc
   ret
   ;-------------------------------------
   delay:
   	push acc
   	push 06h
   	push 07h
   	push dph
   	push dpl
   	mov dptr,#ma_thoigian
   	mov a,tocdo
   	movc a,@a+dptr
   	mov r6,a
   d0:	mov r7,#50
   	djnz r7,$
   	djnz r6,d0
   	pop dpl
   	pop dph
   	pop 07h
   	pop 06h
   	pop acc
   ret
   ;--------------------------------------
   ma_thoigian:
   db	46,43,40,37,34,31,28,25,22,19,16,13,10,7,04,01
   ma_dorong:
   db	00,00,01,02,03,04,05,06,08,10,13,16,20,24,29,35
   ;------------------------------
   play:	
   	mov r0,#00h
   	mov r4,so_hang		
   hd:	call ma_led
   	setb tr1
   	call delay
   	clr tr1
   inc r0
   djnz r4,hd
   clr a
   ret
   
   
   ;$$$$$$$$$$$$$$$$$$= chuong trinh chinh =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   
   chuongtrinh:
   	mov tocdo,#13	;(low 0, fast 15)
   
   	mov dptr,#ma1
   	mov so_hang,#31
   	call play
   		
   	mov tocdo,#15
   	mov dptr,#ma2
   	mov so_hang,#15
   	call play		
   ret
   ;-------------------------------------------
   ma1:
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00,00
   db	07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00,00
   db	06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00,00
   db	05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00,00
   db	04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00,00
   db	03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00,00
   db	02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,00
   db	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15
   db	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
   db	00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13
   db	00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
   db	00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
   db	00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
   db	00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
   db	00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07,08
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06,07
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05,06
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04,05
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03,04
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,03
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   ma2:
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	00,15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   db	15,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   end
   PCCC

   Comment


   • #33
    ban lep140389 ơi cho mình hỏi. vậy mún làm đủ 32 cổng thì phải khai báo làm sao? mình đang dùng con AT89C52. mong đươc sự giúp đỡ của bạn cũng như của tất cả mọi người trên DĐ.

    Comment


    • #34
     Bạn đã viết thành công chưa...???? cho mình xin với

     Comment


     • #35
      Bạn muốn cả 32 chân out của VDK đều là PWM để điều khiển cái gì thế? nếu bài toán phức tạp thì nên dùng C cho dễ {thực hiện, bảo trì}, nâng cấp. Nếu cả 32 chân out đều dùng để điều chế PWM thì bạn dùng chân nào để bạn lắp cảm biến để thay đổi tần số băm xung? hay nó không thay đổi theo thời gian đối với mỗi chân (PWM cứng)?

      Comment


      • #36
       Em muốn làm bộ điều khiển nhiệt độ dựa vào xung pwm để thay đổi góc mở triac. Anh nào cho em cái ý tưởng với.
       Em sẽ so sánh nhiệt độ nhập từ bàn phím và nhiệt độ đọc được từ cảm biến, nếu nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ nhập vào thì tăng độ rộng xung ra và ngược lại còn nếu bằng rồi thì thoát.
       Có anh nào biết chỉ giùm em với?

       Comment


       • #37
        Em đang làm đồ án Điều khiển Đc 1 chiều 4 nút bấm ứng với 4 chế độ "thuận, nghịch, tăng, giảm" và hiển thị tên chế độ lên LCD. Em đã làm đc thuận và nghịch hiển thị LCD rồi. Nhưng không biết cách làm tăng giảm tốc độ. Các bác có thể cho em xin code asm được không ạ? Làm bằng phương pháp PWM ạ.

        Comment

        Về tác giả

        Collapse

        lexluthorvn Tìm hiểu thêm về lexluthorvn

        Bài viết mới nhất

        Collapse

        • D_Son
         Trả lời cho Hỏi về thông số setpoint trong PID
         bởi D_Son
         Em đang tìm hiểu về PID nên công thức chắp vá trên mạng, thật sự là cũng không hiểu rõ lắm, anh giúp em chỉnh lại dc ko ạ? với lại em đọc tài liệu có nói đo tốc độ động cơ bằng encoder rồi băm xung theo công thức, mà họ không nói...
         hôm nay, 20:38
        • D_Son
         Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
         bởi D_Son
         Em hỏi thêm chút: em đang làm con robot dò line, bác có đề cử loại cảm biến nhận line nào tốt ko ạ? vì em ko tiếp xúc nhiều với cảm biến lắm.
         Em cảm ơn ạ...
         hôm nay, 20:19
        • T.L.M
         Trả lời cho Hỏi về thông số setpoint trong PID
         bởi T.L.M
         pre là giá trị của cảm biến của lần đọc trước, pre_pre là giá trị cũ trước đó nữa.

         T là khoảng thời gian giữa 2 lần đọc cảm biến.

         Các công thức có gì đó không ổn. Thí dụ: xe lệch về mức 5 trong 1 khoảng thời gian dài thì P_part luôn = 0???...
         hôm nay, 19:07
        • T.L.M
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi T.L.M
         Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng....
         hôm nay, 17:53
        • queduong
         Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
         bởi queduong
         Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
         hôm nay, 17:01
        • T.L.M
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi T.L.M
         Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.

         2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V...
         hôm nay, 16:49
        • ne_yo_0202
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi ne_yo_0202
         Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
         hôm nay, 15:59
        • vi van pham
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi vi van pham
         Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
         Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
         Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
         Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?...
         hôm nay, 13:42
        • ne_yo_0202
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi ne_yo_0202
         Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
         hôm nay, 11:56
        • davidcopy
         Trả lời cho Mạch hạ áp bằng tụ
         bởi davidcopy
         Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ....
         hôm nay, 10:00
        Đang tải...
        X