Thông báo

Collapse
No announcement yet.

giúp em quét phím 4x3 hiển thị LCD với!!!!!!!!!!

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • giúp em quét phím 4x3 hiển thị LCD với!!!!!!!!!!

  em là dân mới vào nghề,em muốn quét bàn phím 3x4 hiển thị lên LCD các số 1,2,3...11
  sau 1 đêm loay hoay chỉnh sửa kết quả là em vẫn ko thể hiển thị chinh xác đc.
  mong mọi người giúp em với
  #include<reg52.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<math.h>
  #include<intrins.h>
  #include<stdlib.h>
  sbit RS = P3^0;
  sbit RW = P3^1;
  sbit EN = P3^2;
  sbit cot0= P1^0;
  sbit cot1= P1^1;
  sbit cot2= P1^2;
  sbit hang0=P1^4;
  sbit hang1=P1^5;
  sbit hang2=P1^6;
  sbit hang3=P1^7;
  sbit led =P3^4;
  char m_hang[4];
  char m_cot[3];
  char quet[3]={0xfe,0xfd,0xfb};
  unsigned long str;
  unsigned long d=0;
  char x;
  void tre(unsigned long t){
  unsigned int i;
  for(i=0;i<=t;i++);
  }
  void delay_short(){
  unsigned int i;
  for(i=0;i<=3;i++);
  }
  void delay(void)
  {
  TMOD = 0x01; //Timer 0 che do 1
  TH0 = (65536-30000)/256;
  TL0 = (65536-30000)%256;
  TR0 = 1;
  while (!TF0);
  TR0 = 0;
  TF0 = 0;
  }
  void ktra_coban(){
  P2 = 0xff; // P2 muc cao LCD dang hoat dong;
  RS = 0; // Chon thanh ghi lenh
  RW = 1; // Doc tu LCD
  do {
  EN = 1; // Cho phep
  delay_short();
  EN = 0;
  x=P2;
  x=x&0x80; // Xoa 7 bit thap cua P2;
  }
  while(x==0x80);
  }
  void ghi_lenh(unsigned char command){
  ktra_coban();
  delay();
  P2 = command;
  RS = 0; //Chon thanh ghi lenh
  RW = 0; //ghi vao LCD
  EN = 1;
  delay_short();
  EN = 0;
  }
  void ghi_kytu(unsigned char kytu){
  ktra_coban();
  delay();
  P2 = kytu;
  RS = 1; // Chon thanh ghi du lieu
  RW = 0; // Ghi vao LCD
  EN =1;
  delay_short();
  EN = 0;
  }
  void ghi_chuoi(char *s){
  while(*s){
  ghi_kytu(*s);
  s++;
  }
  }
  void init(){ //khoi tao LCD
  ghi_lenh(0x01); //xoa man hinh,dua tro ve dau
  ghi_lenh(0x38); //che do 8bit,2dong
  ghi_lenh(0x06); //hien thi tang
  ghi_lenh(0x0e); //bat hien thi,con tro,tat nhay tro
  }
  void write_number(unsigned long number){ //Ham tao mot day so dem;
  int j,i;
  unsigned char array[12]; //Day 12 phan tu tren mot dong;
  for(j=0 ; j<12 ; j++)
  {
  array[j] = number%10; //chia lay du roi thuc hien dua vao mang
  number /= 10;
  if(number==0)
  {
  i=j;
  break;
  }
  }
  for(j=i ; j>=0 ; j--){ //Hien thi tu trai qua;
  ghi_kytu(array[j]+0x30); // cong ma ASCII hien thi len LCD
  }
  }
  void main()
  { unsigned char i,j,k;
  init();
  ghi_lenh(0x01);
  ghi_lenh(0x80);
  ghi_chuoi("so:");
  while(1)
  { led=0;
  hang0=1;
  hang1=1;
  hang2=1;
  hang3=1;
  m_hang[0]=hang0;
  m_hang[1]=hang1;
  m_hang[2]=hang2;
  m_hang[3]=hang3;
  k=0xfe;
  for(i=0;i<=2;i++)
  {
  P1=quet[i];
  //P1=k;
  //k=_crol_(k,1);
  for(j=0;j<=3;j++)
  {
  if(m_hang[j]==0)
  {
  led=1;
  str=j*3+i;
  write_number(str);
  tre(5000);
  }
  }
  }
  }}
  mophong:
  111111.rar

 • #2
  Bạn tham khảo code phím 4x4 hiển thị LCD này nha !

  #include <AT89X51.H>
  #include <stdio.h>
  #include<string.h>

  #define RS P3_5
  #define RW P3_6//RW=0 => ghi
  #define EN P3_7//RW=1 => doc
  //RS=0 => code
  //RS=1 => data
  #define LCD_PORT P1

  #define H1 P2_0
  #define H2 P2_1
  #define H3 P2_2
  #define H4 P2_3
  #define C1 P2_4
  #define C2 P2_5
  #define C3 P2_6
  #define C4 P2_7
  #define keyport P2 //keypad connected to P2
  #define TRUE 1 //some defines
  #define FALSE 0
  unsigned char i,k;
  //===========================
  void delay_ms(int n)
  {
  int k,j;
  for(k=0;k<n;k++)
  {
  for(j=0;j<500;j++);
  }

  }
  //=========================
  //==========================
  void delay_5ms(){
  int i,j;
  for(i=0;i<250;i++)
  for(j=0;j<4;j++){}
  }
  //===========================
  void delay_15ms(){
  int i,j;
  for(i=0;i<250;i++)
  for(j=0;j<100;j++){}
  }
  //============================
  void LCDWriteCmd(unsigned char c) //CT con ghi du lieu len LCD
  {
  RS=0;
  RW=0;
  LCD_PORT=c;
  EN=1;
  EN=0;
  delay_5ms();
  }
  //==============================
  void LCDWriteData(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD
  {
  RS=1;
  RW=0;
  LCD_PORT=c;
  EN=1;
  EN=0;
  delay_5ms();
  }
  //=============================
  void LCDcursorxy(int x, int y)
  {
  if((x<1||x>2)&&(y<1||y>16))
  {
  x=1;
  y=1;
  }
  if(x == 1)
  LCDWriteCmd(0x7F+y);
  else
  LCDWriteCmd(0xBF+y);
  }
  //===============================
  void LCD_init() // Khoi tao LCD
  {
  delay_15ms();

  LCDWriteCmd(0x38);
  LCDWriteCmd(0x0C);
  // LCDWriteCmd(0x06);
  LCDWriteCmd(0x01); // Xoa man hinh LCD
  }
  //================================
  void LCD_clear()
  {
  LCDWriteCmd(0x01);
  }
  //===============================
  void LCD_home()
  {
  LCDWriteCmd(0x80);
  }
  //=============================
  void LCD_putstr(unsigned char *s)
  {
  while (*s)
  {
  LCDWriteData(*s);
  s++;
  }
  }
  //============================
  //==********HAM DOC PHIM*************==//
  /*unsigned char DocPhim(void)
  {
  unsigned char phimnhan,dem,chot;
  phimnhan=0;
  chot=128;
  dem=4;
  while(dem--)
  {
  P2 = ~chot;
  if(!H1)
  {

  delay_ms(500);
  phimnhan=dem+1;
  delay_ms(500);
  }
  else if(!H2)
  {
  delay_ms(500);
  phimnhan=dem+5;
  delay_ms(500);;
  }
  else if(!H3)
  {
  delay_ms(500);
  phimnhan=dem+9;
  delay_ms(500);
  }
  else if(!H4)
  {
  delay_ms(500);
  phimnhan=dem+13;
  delay_ms(500);
  }
  chot>>1;
  }
  return phimnhan;
  } */
  /*unsigned char QuetPhim()
  {
  P2=0x0f;
  if((!H1)|(!H2)|(!H3)|(!H4))
  {
  if(H1==0)
  {
  P2=0xfe;
  if(!C1) sttphim=0;
  if(!C2) sttphim=1;
  if(!C3) sttphim=2;
  if(!C4) sttphim=3;
  }
  }
  } */
  void hienthi()
  {
  if(P2==0xee){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0xC0);
  LCD_putstr(" phim so 1 ");
  P3=0xf1;}

  if(P2==0xde){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0xC0);
  LCD_putstr(" \n phim so 2 ");P3=0xf2;}

  if(P2==0xbe){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0xC0);
  LCD_putstr(" phim so 3 ");}

  if(P2==0x7e){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0xC0);
  LCD_putstr(" phim so 4 ");}

  if(P2==0xed){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 5 ");}

  if(P2==0xdd){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 6 ");}

  if(P2==0xbd){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 7 ");}

  if(P2==0x7d){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 8 ");}

  if(P2==0xeb){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 9 ");}

  if(P2==0xdb){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 10 ");}

  if(P2==0xbb){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 11 ");}

  if(P2==0x7b){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 12 ");}

  if(P2==0xe7){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 13 ");}

  if(P2==0xd7){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 14 ");}

  if(P2==0xb7){LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0x80);
  LCD_putstr(" phim so 15 ");}

  if(P2==0x77)
  {
  LCDWriteCmd(0x01);
  LCDWriteCmd(0xC0);
  LCD_putstr(" phim so 16 ");}  }
  //===========================
  /*void HienThiLCD(unsigned char key)
  {
  if(key<10)
  {
  LCDWriteData(key +48);
  }
  else
  {
  LCDWriteData(key/10 +48);
  LCDWriteData(key%10 +48);
  }

  } */
  void dieukhien(void)
  {
  int n[5] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  for (i=0; i<=3;++i)
  {
  P2 = n[i];
  hienthi();
  }
  }
  /*Lenh cuon tang tuyen tinh

  k = 0xfe;
  for(i=0;i<=3;++i)
  {
  P0 = k;
  k = _crol_(k,1);
  } */

  //==========================================


  void main (void)
  {
  LCD_init();
  LCD_putstr("8051&MaTran Phim");
  LCDWriteCmd(0xC0);
  while(1)
  {
  //key = quetphim();
  //key = get_key();
  //if(key)
  // {


  // LCD_putstr("Phim so:");
  dieukhien();
  delay_ms(200);
  //}
  }
  }

  Comment


  • #3
   nhìn code muốn sửa cho lắm nhưng chả onl đc lâu. mình gợi ý bạn lên machdientu.net có 1 mục về keypad 4x4 có cái ví dụ về phím bấm y sì thế này, có thể lấy tham khảo và về kiểm tra lại xem code mình lỗi ở đâu, hoặc có thể tham khảo đoạn code sau, mình đã chú thích trong code hết rồi, nhìn code có thẻ hình dung được cách nối ma trận phím
   void scan_matrix(void) //hàm quét bàn phím 4x4, cái này hôm nào gặp anh giải thích cụ thể cho dễ hiểu, còn giờ hiểu đc bn thì hiểu
   {
   unsigned char i,Key;
   i=1;
   i=i<<row; // dịch biến i đi row bit(row là 1 biến chạy từ 0 đến 3), nó giống như lệnh RCL trong vi xử lý, ví dụ 11110101 dịch 1 sẽ thành 11101010, 2 bít thành 11010100
   MATRIX=~i; // dấu ~ nghĩa là đảo bít, ví dụ 11001101 đảo thành 00110010
   delay(2); // tạo trễ 1 chút cho mạch
   Key=MATRIX&0xf0;// biến key dùng để kiểm tra bàn phím
   if(Key!=0xf0) // khi key khác 0xF0 tức là 4 bit cao nhất của P0 có 1 bít khác 1 có nghĩa là đã có 1 phím được nhấn, còn ko có phím nào được ấn thì P0=0xF0
   {
   delay(5000);//hàm tạo trễ, hàm này chỉ tầm vài micro giây
   while((MATRIX&0xf0)!=0xf0);// khi ấn phím sau đó nhả phím ra mới được coi là 1 thao tác ấn phím, tránh trường hợp giữ phím quá lâu gây ra hiện tượng máy nhận nhiều dữ liệu, ở đây hàm chờ cho biến key trở về =0xF0 nghĩa là phím đã được nhả ra
   delay(5000);//tạo trễ
   if(Key==0xe0) col = 0; //xác định được cột tương ứng được nhấn
   if(Key==0xd0) col = 1;
   if(Key==0xb0) col = 2;
   if(Key==0x70) col = 3;
   test=1;// biến này báo rằng đã quét hoàn thành 1 phím và cho phép thoát khỏi hàm quét
   }
   else
   {
   row++; //tăng row tức là hàng lên 1 giá trị để quét hàng khác, anh sẽ gửi nguyên lý quét cụ thể cho và hôm nào giảng thêm
   test=0;//báo rằng chưa quét phím nào và tiếp tục quét
   }
   if (row>3) row=0;//chỉ quét tất cả 4 lượt vì bàn phím dạng 4x4, lên biến hàng row =3 sau đó nếu lớn hơn lại chuyển về =0 quét lại
   }
   MATRIX: là 1 cổng vdk, bạn gắn cổng nào cũng đc
   p/s: code này là trước làm đồ án thuê nên viết giải thích rõ ràng
   Last edited by mast090; 29-03-2012, 09:09.
   Website chính thức đổi địa chỉ website thành
   Mời các bạn ghé thăm !!!

   Comment


   • #4
    cảm ơn 2 anh nhiều. em đã làm đc rùi,hihihi

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    hochocnua Tìm hiểu thêm về hochocnua

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X