Thông báo

Collapse
No announcement yet.

xin giúp về asm

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • xin giúp về asm

  nhờ các cao thủ về asm giúp em vụ này, tình hình là em đang cố tập tành về cái đồng hô, em có tham khảo 1 số code của các bác trên diễn đàn và thử đoạn code này nhưng khi mô phỏng thì nó ko hoạt đông, và cụ thể là nó chớp 1 lần rồi im luôn, hy vọng các bác bớt chút thời gian giúp hộ em, cảm ơn các bác nhiều

  GIO EQU 09H
  PHUT EQU 0AH
  GIAY EQU 0BH
  SODIACHI EQU 0CH
  CHONHANG EQU P2
  RAMHIENTHI EQU 0C0H
  RAMTAM EQU 07FH
  CON_TRO EQU R0
  DIA_CHI EQU R1
  SO_COT EQU R2
  TOC_DO EQU R3
  DICHBIT EQU 08H
  SCK BIT P3.1 ;pin 11 74HC595
  RCK BIT P3.2 ;pin 12 74HC595
  SI BIT P3.0 ;pin 14 74HC595
  TAM EQU 0EH
  SOLANDICH EQU 0FH

  ORG 30H
  CUONG:
  MOV SP,#50H
  ;MOV DPTR,#WELLCOME


  ;CALL DICHRAMLEN
  ;CALL DICHRAMXUONG
  ;CALL DICHRAMQUATRAI
  ;CALL DICHRAMQUAPHAI
  JMP CT1
  MOV GIO,#4
  MOV PHUT,#2
  MOV GIAY,#2
  CALL LOADDATAVAORAM
  JMP CUONG
  ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  CT1:;AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ; CALL XOARAMHIENTHI
  CALL XOARAMTAM
  MOV R5,#30 ; TOCDO
  MOV SOLANDICH,#8
  MOV GIO,#4
  MOV PHUT,#2
  MOV GIAY,#2
  CALL LOADDATAVAORAM
  LAPCT1:
  CALL XOARAMHIENTHI
  CALL LOADRAMTAMSANGRAMHIENTHI
  CALL QUET8HANG
  DJNZ R5,LAPCT1
  MOV R5,#30
  CALL DICHDONGHOLEN
  DJNZ SOLANDICH,LAPCT1
  JMP CT1;RET


  XOARAMHIENTHI:
  PUSH 00
  PUSH 02
  PUSH 01
  MOV R0,#RAMHIENTHI
  MOV R2,#80 ; SO COT
  MOV A,#0
  LAPXOA:
  MOV @R0,A
  INC R0
  DJNZ R2,LAPXOA
  POP 02
  POP 01
  POP 00
  RET
  XOARAMTAM:
  PUSH 00
  PUSH 02
  PUSH 01
  MOV R0,#RAMTAM
  MOV R2,#80 ; SO COT
  MOV A,#0
  LAPXOA1:
  MOV @R0,A
  INC R0
  DJNZ R2,LAPXOA1
  POP 02
  POP 01
  POP 00
  RET
  ; NAP DL GIO PHUT GIAY VÀO RAM
  LOADDATAVAORAM:
  MOV R0,#RAMTAM; LAY DIA CHI DAU TIEN
  MOV A,GIO
  CALL LOADLENCHUC
  CALL COTTRONG
  MOV A,GIO
  CALL LOADLENDONVI
  CALL CHAM_N
  CALL LOADRAMTAMSANGRAMHIENTHI
  CALL QUET8HANG
  MOV A,PHUT
  CALL LOADLENCHUC
  CALL COTTRONG
  MOV A,PHUT
  CALL LOADLENDONVI
  CALL CHAM_N
  CALL LOADRAMTAMSANGRAMHIENTHI
  CALL QUET8HANG
  MOV A,GIAY
  CALL LOADLENCHUC
  CALL COTTRONG
  MOV A,GIAY
  CALL LOADLENDONVI
  CALL CHAM_N
  CALL LOADRAMTAMSANGRAMHIENTHI
  CALL QUET8HANG
  RET
  LOADRAMTAMSANGRAMHIENTHI:
  PUSH 00
  PUSH 01
  PUSH 02
  MOV R0,#RAMTAM
  MOV R1,#RAMHIENTHI
  MOV R2,#80; SO COT
  LAPCOP:
  MOV A,@R0
  MOV @R1,A
  INC R0
  INC R1
  DJNZ R2,LAPCOP
  POP 00
  POP 01
  POP 02
  RET

  LOADLENCHUC:
  PUSH 00
  PUSH 01
  PUSH 02
  MOV DPTR,#BANG_SO_NHO
  ANL A,#0F0H
  SWAP A
  MOV B,#6
  MUL AB
  MOV R1,A
  MOV R2,#6 ; SO PHAN TU CAN LAY
  LAPCHUC:
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV @R0,A
  INC R1
  INC DPTR
  MOV A,R1
  DJNZ R2,LAPCHUC
  POP 00
  POP 01
  POP 02
  RET
  COTTRONG:
  MOV A,#0
  MOV @R0,A
  INC DPTR
  RET
  CHAM_N:
  PUSH 00
  PUSH 01
  PUSH 02
  MOV DPTR,#BANG_SO_NHO
  MOV A,#66
  MOV R1,A
  MOV R2,#4
  LAPCHAM:
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV @R0,A
  INC DPTR
  INC R1
  DJNZ R2,LAPCHAM
  POP 00
  POP 01
  POP 02
  RET
  DICHDONGHOLEN:
  PUSH 00
  PUSH 01
  PUSH 02
  MOV R1,#RAMTAM
  MOV R2,#80 ; SO COT CUA BANG
  LAPDICH:
  MOV A,@R1
  ;CLR C
  RLC A
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R2,LAPDICH
  POP 00
  POP 01
  POP 02
  RET
  LOADLENDONVI:
  PUSH 00
  PUSH 01
  PUSH 02
  MOV DPTR,#BANG_SO_NHO
  ANL A,#0FH
  SWAP A
  MOV B,#6
  MUL AB
  MOV R1,A
  MOV R2,#6 ; SO PHAN TU CAN LAY
  LAPDV:
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV @R0,A
  INC R1
  INC DPTR
  MOV A,R1
  DJNZ R2,LAPDV
  POP 00
  POP 01
  POP 02
  RET


  MOV NHÀ,ANH
  MOV NHÀ,EM
  ADD ANH,EM

 • #2
  Sao ko ai giúp em vậy


  MOV NHÀ,ANH
  MOV NHÀ,EM
  ADD ANH,EM

  Comment


  • #3
   1/Chương trình bạn viết thiếu sót nhiều quá, muốn sửa cũng không đơn giản, thà viết mới còn đỡ vất vả hơn nên mọi người ngại giúp là tất yếu.
   2/Bạn không đưa bản vẽ thiết kế mạch thì không ai hiểu thiết kế sao giúp bạn được. Nhưng thật sự với chương trình hiện tại sửa rất nhiều.
   Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng.

   Comment


   • #4
    Làm nhúng mà đòi viết chương trình với mạch điện tử tưởng tượng quả là đánh đố diễn đàn.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #5
     Nguyên văn bởi phienbinh Xem bài viết
     1/Chương trình bạn viết thiếu sót nhiều quá, muốn sửa cũng không đơn giản, thà viết mới còn đỡ vất vả hơn nên mọi người ngại giúp là tất yếu.
     2/Bạn không đưa bản vẽ thiết kế mạch thì không ai hiểu thiết kế sao giúp bạn được. Nhưng thật sự với chương trình hiện tại sửa rất nhiều.
     bác cho em địa chỉ mail đc ok cho dễ liên lạc
     Attached Files


     MOV NHÀ,ANH
     MOV NHÀ,EM
     ADD ANH,EM

     Comment


     • #6
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Làm nhúng mà đòi viết chương trình với mạch điện tử tưởng tượng quả là đánh đố diễn đàn.
      chưa hiểu ý bác lắm,


      MOV NHÀ,ANH
      MOV NHÀ,EM
      ADD ANH,EM

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      boynghean Tìm hiểu thêm về boynghean

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X