Thông báo

Collapse
No announcement yet.

anh em nào giúp với

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • anh em nào giúp với

  bọn mình làm đồ án là đèn giao thông tại 1 ngã tư


  mình đã làm mạch thật nhưng nó k chạy gì cả.

  đây là file proteus
  http://www.mediafire.com/?q48g508dhdnzqy0
  đây là file hex
  http://www.mediafire.com/?rqp8sq7xdb60wo2

  anh em nào giúp với.....
  đây là code mình viết
  #include<AT89X51.h>
  signed char set_do1,set_do2,set_vang1,set_vang2,set_xanh1,set_ xanh2;
  signed char setdo1,setdo2,setvang1,setvang2,setxanh1,setxanh2;
  signed char do1,do2,xanh1,xanh2,vang1,vang2;
  signed int over=0;
  sbit set=P3^2;
  sbit add=P3^3;
  sbit sub=P3^4;
  unsigned char ma[10]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144};
  void delay(unsigned char time)
  {
  unsigned char x,y;
  for(x=0;x<time;x++)
  {
  for(y=0;y<200;y++);
  }
  }
  void h_thi0(unsigned char i) //den 1 sang
  {
  P2=ma[i%10];
  P0_4=0;
  delay(5);
  P0_4=1;
  delay(5);
  P2=0;
  P2=ma[i/10];
  P0_5=0;
  delay(5);
  P0_5=1;
  delay(5);
  P2=0;
  }
  void h_thi1(unsigned char i) //den 2 sang
  {
  P2=ma[i%10];
  P0_6=0;
  delay(5);
  P0_6=1;
  delay(5);
  P2=0;
  P2=ma[i/10];
  P0_7=0;
  delay(5);
  P0_7=1;
  delay(5);
  P2=0;
  }
  void tat()
  {
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  }
  //----------------------------------------
  typedef unsigned char bit8; // du lieu 8 bit
  const bit8 spec = 0x38; // ô hien thi có 5x8 ðiem anh
  const bit8 LcdCur_ON = 0x0f; // bat con tro
  const bit8 LcdCur_OFF = 0x0c; // tat con tro
  const bit8 Lcd_Clr = 0x01; // xoá het LCD
  const bit8 Curser_Right = 0x06; // di chuyen con tro sang phai
  const bit8 Curser_HOME = 0x02; // di chuyen con tro ve vi trí ðau
  sbit busyCheck = P1^7;
  //kiem tra LCD
  void check()
  {
  P3_7= 0; /* Cho LCD hoat ðong */
  busyCheck = 1; /* Bit ban = 1 */
  P3_5= 0; /* Ra lenh cho LCD */
  P3_6= 1; /* LCD ðoc lenh */
  while (busyCheck != 0) /* Ðoi cho ðen khi LCD het ban*/
  {
  P3_7= 0;
  P3_7= 1;
  }
  P3_7= 1;
  }
  //Xuat ma lenh cho LCD (DK)
  void ghi_lenh(bit8 cmd)
  {
  check(); /* kiem tra trang thái ban? */
  P3_7= 0; /* Cho phép LCD hoat ðong*/
  P1 = cmd; /* ma lenh gui toi Port3 */
  P3_5= 0; /*Chon thanh ghi*/
  P3_6= 0; /* Cho phép ghi vào LCD */
  P3_7= 1;
  P3_7= 0;
  }
  // Cài ðat ban ðau cho LCD ( co con tro )
  void set_lcd()
  {
  ghi_lenh(spec);
  ghi_lenh(LcdCur_ON);
  ghi_lenh(Lcd_Clr);
  ghi_lenh(Curser_Right);
  ghi_lenh(Curser_HOME);
  }
  // Cài ðat ban ðau cho LCD ( tat nhap nhay con tro )
  void set_lcd1()
  {
  ghi_lenh(spec);
  ghi_lenh(LcdCur_OFF);
  ghi_lenh(Lcd_Clr);
  ghi_lenh(Curser_Right);
  ghi_lenh(Curser_HOME);
  }
  // vi tri con tro
  void vi_tri(unsigned char row, unsigned char col)
  {
  ghi_lenh((0x80) + (row << 6) + col);
  }
  // gui ky tu len LCD
  void writechar(unsigned char x)
  {
  check();
  P3_7= 0;
  P1=x; /* Xuat ma ASCII cua ky tu ra LCD*/
  P3_5= 1;
  P3_6= 0;
  P3_7= 1;
  P3_7= 0;
  }
  // gui chuoi
  void write_string1(char *s)
  {

  while(*s)
  {
  writechar(*s);
  s++;
  }
  }
  void write_string2(char *s)
  {
  int i=0;
  while(*s)
  {
  writechar(*s);
  delay(150);
  s++;
  i++;
  if(i>15)
  ghi_lenh(0x1c);
  }
  }
  void cho()
  {
  set_lcd1();
  vi_tri(0,2);
  write_string1("KHOA DIEN TU");
  vi_tri(1,4);
  write_string1("- HAUI -");
  }
  void gioi_thieu()
  {
  unsigned long int i;
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  set_lcd();
  write_string2("KHOA DIEN TU DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI");
  for(i = 0; i<35000; i++);
  set_lcd1();
  vi_tri(0,0);
  write_string1("NHOM 32:");
  for(i = 0; i<1000; i++);
  vi_tri(1,0);
  write_string1("HOANG VAN TAN");
  for(i = 0; i<50000; i++);
  vi_tri(1,0);
  write_string1("NGUYEN VAN NAM");
  for(i = 0; i<50000; i++);
  vi_tri(1,0);
  write_string1("PHAM QUANG DUNG");
  for(i = 0; i<50000; i++);
  }
  void sang_led()
  {
  while(1)
  {
  do2=setdo2;
  xanh1=setxanh1;
  do //xanh1 do2
  {
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  P0_0=P3_1=1;
  h_thi0(xanh1);
  h_thi1(do2);
  }
  while(xanh1!=0);
  vang1=setvang1;
  do // vang1 do2
  {
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  P0_1=P3_1=1;
  h_thi0(vang1);
  h_thi1(do2);
  }
  while(do2!=0);
  do1=setdo1;
  xanh2=setxanh2;
  do
  { //do1 xanh2
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  P0_2=P3_0=1;
  h_thi0(do1);
  h_thi1(xanh2);
  }
  while(xanh2!=0);
  vang2=setvang2;
  do //do1 vang2
  {
  P0_0=P0_1=P0_2=P0_3=P3_0=P3_1=0;
  P0_3=P3_0=1;
  h_thi0(vang2);
  h_thi1(do1);
  }
  while(do1!=0);
  }
  }
  void main()
  {
  set_do1=set_do2=setdo1=setdo2=25;
  set_xanh1=set_xanh2=setxanh1=setxanh2=20;
  set_vang1=set_vang2=setvang1=setvang2=5;
  TMOD=2; //timer0 o che do 8 bit tu nap lai //200 us
  TH0=TL0=-200;
  TR0=1;
  IE=0x83; //ngat o t INT0 va timer 0
  gioi_thieu();
  while(1)
  {
  cho();
  sang_led();
  }
  }
  void lay_ma(unsigned char i,unsigned char colum,unsigned char row)
  {
  unsigned char d;
  d=i/10;
  vi_tri(colum,row-1);
  writechar(d+0x30);
  d=i%10;
  vi_tri(colum,row);
  writechar(d+0x30);
  }
  void ngoai_0(void) interrupt 0
  {
  unsigned int i;
  set_do1=setdo1;
  set_do2=setdo2;
  set_xanh1=setxanh1;
  set_xanh2=setxanh2;
  set_vang1=setvang1;
  set_vang2=setvang2;
  IE=0; // cam ngat (nhung van cho timer 0 chay)
  P0_1=P0_3=1;
  P3_0=P3_1=P0_0=P0_2=0;
  P2=255;
  set_lcd();
  vi_tri(0,0);
  write_string1("Den 1:");
  lay_ma(set_do1,0,7);
  lay_ma(set_vang1,0,11);
  lay_ma(set_xanh1,0,15);
  vi_tri(1,0);
  write_string1("Den 2:");
  lay_ma(set_do2,1,7);
  lay_ma(set_vang2,1,11);
  lay_ma(set_xanh2,1,15);
  vi_tri(0,7);
  while(set==0);
  up:
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_do1++;
  if(set_do1==100)
  {
  set_do1=0;
  }
  lay_ma(set_do1,0,7);
  vi_tri(0,7);
  while(add==0);
  goto up;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_do1--;
  if(set_do1==-1)
  {
  set_do1=99;
  }
  lay_ma(set_do1,0,7);
  vi_tri(0,7);
  while(sub==0);
  goto up;
  }
  while(set==0);
  vi_tri(0,11);
  //-----------------------
  up1:
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_vang1++;
  if(set_vang1==100)
  {
  set_vang1=0;
  }
  lay_ma(set_vang1,0,11);
  vi_tri(0,11);
  while(add==0);
  goto up1;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_vang1--;
  if(set_vang1==-1)
  {
  set_vang1=99;
  }
  lay_ma(set_vang1,0,11);
  vi_tri(0,11);
  while(sub==0);
  goto up1;
  }
  while(set==0);
  vi_tri(0,15);
  up2:
  //------------------------------
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_xanh1++;
  if(set_xanh1==100)
  {
  set_xanh1=0;
  }
  lay_ma(set_xanh1,0,15);
  vi_tri(0,15);
  while(add==0);
  goto up2;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_xanh1--;
  if(set_xanh1==-1)
  {
  set_xanh1=99;
  }
  lay_ma(set_xanh1,0,15);
  vi_tri(0,15);
  while(sub==0);
  goto up2;
  }
  while(set==0);
  vi_tri(1,7);
  //------------------------
  up3:
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_do2++;
  if(set_do2==100)
  {
  set_do2=0;
  }
  lay_ma(set_do2,1,7);
  vi_tri(1,7);
  while(add==0);
  goto up3;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_do2--;
  if(set_do2==-1)
  {
  set_do2=99;
  }
  lay_ma(set_do2,1,7);
  vi_tri(1,7);
  while(sub==0);
  goto up3;
  }
  while(set==0);
  vi_tri(1,11);
  //-------------------------
  up4:
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_vang2++;
  if(set_vang2==100)
  {
  set_vang2=0;
  }
  lay_ma(set_vang2,1,11);
  vi_tri(1,11);
  while(add==0);
  goto up4;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_vang2--;
  if(set_vang2==-1)
  {
  set_vang2=99;
  }
  lay_ma(set_vang2,1,11);
  vi_tri(1,11);
  while(sub==0);
  goto up4;
  }
  while(set==0);
  vi_tri(1,15);
  //---------------------------------
  up5:
  while(set!=0&&add!=0&&sub!=0);
  if(add==0)
  {
  set_xanh2++;
  if(set_xanh2==100)
  {
  set_xanh2=0;
  }
  lay_ma(set_xanh2,1,15);
  vi_tri(1,15);
  while(add==0);
  goto up5;
  }
  if(sub==0)
  {
  set_xanh2--;
  if(set_xanh2==-1)
  {
  set_xanh2=99;
  }
  lay_ma(set_xanh2,1,15);
  vi_tri(1,15);
  while(sub==0);
  goto up5;
  }
  while(set==0);
  if((set_vang1+set_xanh1==set_do2)&&(set_vang2+set_ xanh2==set_do1))
  {
  setdo1=set_do1;
  setxanh1=set_xanh1;
  setvang1=set_vang1;
  setdo2=set_do2;
  setxanh2=set_xanh2;
  setvang2=set_vang2;
  }
  else
  {
  set_lcd();
  vi_tri(0,0);
  write_string1("THOI GIAN");
  vi_tri(1,5);
  write_string1("KHONG DUNG!");
  for(i = 0; i<40000; i++);
  }
  do1=do2=xanh1=xanh2=vang1=vang2=0;
  IE=0x83;
  cho();
  }
  void time0() interrupt 1 //ngat timer 0
  { //cu 200 us thi tran 1 lan
  over++;
  if(over==5000) //(5000*200=1.000.000 us =1s )
  {
  over=0;
  do2--;
  xanh1--;
  vang1--;
  do1--;
  xanh2--;
  vang2--;
  }
  }
  Last edited by tan0710; 25-05-2011, 00:40.

 • #2
  Cho cái mạch nguyên lý lên mới biết chứ, cái hình Proteus có đầy đủ linh kiện đâu trời !

  Comment


  • #3
   Vấn đề của bạn mình nghĩ nằm ở quét led 7 , nên dùng ngắt timer để quét led 7 còn LCD k cần.

   Comment


   • #4
    sơ đồ nguyên lý thì cũng giống trên.LCD thì k có gì để nói.chỉ thêm phần nguồn.thạch anh dao động.mạch rst.và chân EA,PSEN nối lên VCC thôi
    uhm.mình k quét led bằng timer nên nó hợ khó nhìn. nhưng cái LCD k chạy cái gì luôn. led thì lúc đầu nó chạy nhưng sau lại k sáng gì hết. cả led đỏ vàng xanh cũng vậy.ai có code quét bằng Timer (đã chạy ok) cho mình xin với.thanks

    Comment


    • #5
     sao k có ai trả lời vậy.?có ae nào biết thì giúp với.....mình đang rất cần và rất gấp.

     Comment


     • #6
      Đã nhờ người ta giúp mà chỉ đưa file hex thì giúp bằng niềm tin àh
      Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
      Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c


      Comment


      • #7
       Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
       Đã nhờ người ta giúp mà chỉ đưa file hex thì giúp bằng niềm tin àh

       mình chỉ muốn hỏi về kinh nghiệm làm mạch và sửa mạch. còn code thì k có gì.mô phỏng nó chạy ổn rồi mà

       Comment


       • #8
        để mình test mạch thật xem sao
        Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
        Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c


        Comment


        • #9
         Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
         để mình test mạch thật xem sao
         cậu test chưa vậy....?????

         Comment


         • #10
          Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
          mình chỉ muốn hỏi về kinh nghiệm làm mạch và sửa mạch. còn code thì k có gì.mô phỏng nó chạy ổn rồi mà
          Bạn thử gỡ LCD ra, nối chân P1.7 xuống GND rồi cho mạch chạy xem sao..(ko sửa code).

          PM: Mà bạn có vẻ tự tin về khả năng viết code của mình nhỉ..

          Comment


          • #11
           hây.!!!! mạch chạy rồi..heheheheee
           nó chẳng sai chỗ nào cả. mình thay con 89c52 thành 98s52 là chạy ngon
           k hỉu sao lại vậy nhưng chạy là ok rồi
           thanks mọi người nha

           Comment


           • #12
            Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
            hây.!!!! mạch chạy rồi..heheheheee
            nó chẳng sai chỗ nào cả. mình thay con 89c52 thành 98s52 là chạy ngon
            k hỉu sao lại vậy nhưng chạy là ok rồi
            thanks mọi người nha
            Chúc mừng nhé, mấy bữa nay bận wa, chưa làm j dc
            Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
            Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c


            Comment


            • #13
             Chào bạn tan0710 .mình là thi ,
             hiện nay mình đang làm đồ án tốt nghiệp đại học.đề tài đồ án thiết kế mạch đèn giao thông ngã tư dung at89s52
             bạn có thể cho mình sơ đồ nguyên lý của mạch này mà bạn đã từng làm không.nếu được bạn gửi vào gmail: SUCSONGMOI8888@GMAIL.COM
             mình cảm ơn,chúc bạn luôn luôn bình an và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
             mong bạn giúp đỡ mình với

             Comment

             Về tác giả

             Collapse

             tan0710 Tìm hiểu thêm về tan0710

             Bài viết mới nhất

             Collapse

             Đang tải...
             X