Hiện đang nghiên cứu cách đọc thẻ sd bằng chuẩn SPI đã đọc và ghi thành công được 1 khối dữ liệu bằng vdk 8051. Nhưng nếu đọc ghi kiểu bình thường như ghi một con EEPROM thì chả có ý nghĩa gì, em cũng có tìm trên mạng được vài trang...