Thiết kế mạch máy tính calculator với 4 phép cộng, trừ, nhân ,chia bằng 10 phím từ 0 đến 9 hiển thị trên 3 led 7 đoạn nếu kết quả lớn hơn 999 thì hiển thị Err .Thiết kế bằng ngôn ngữ vhdl ai giúp e với ạ gấp lắm rồi e chỉ cần code thôi
​​​