mình đang làm đồ án về mạng truy nhập quang thụ động GPON, ai có tài liệu về GPON gửi cho mình với. Nếu có về phần lớp hội tụ truyền dẫn va cấu trúc khung trong GPON thì càng tốt!
Chân thành cám ơn!

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: