User Tag List

kết quả từ 1 tới 4 trên 4
Cây cảm ơn10Cảm ơn
 • 9 Post By phuc_07
 • 1 Post By phuc_07

Ðề tài: Màn hình cảm ứng dtdd Trung Quốc!

  
 1. #1
  Thành viên tích cực HiMas88's Avatar
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  184
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Màn hình cảm ứng dtdd Trung Quốc!

  Mình có 1 cái màn hình cảm ứng của mấy thằng dt di động của trung quốc. Bạn nào làm rồi, cho mình ít tài liệu và chỉ mình cách kết nối nhé.
  Nguyên lí làm việc của thằng này mình cũng chưa hiểu lắm. Mình mua ngoài tiệm có 15k à, thấy rẻ mà hay chứ.
  Đầu ra có 4 dây.
  Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạnClick here to enlarge

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


 2. #2
  Thành viên chính thức phuc_07's Avatar
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài viết
  60
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Cái này hình như có post rồi mà bác. Cái màn cảm ứng 4 dây thực ra nó có 2 lớp, khi ta nhấn vào màn hình thì 2 lớp sẽ tiếp xúc với nhau tại vị trí mà ta nhấn -> sẽ cho ra 1 điện trở nhất định tùy theo vị trí mà ta nhấn.
  Click here to enlarge

  Click here to enlarge

  Kết nối với vi xử lý như hình vẽ
  Click here to enlarge

  Ở đây ta nối cặp X(+), X(-), Y(+), Y(-) vào 4 bit của portF (port có ADC của Mega128, nếu là Mega16 thì là portA)

  Đây là chương trình mẫu( em dùng Bascom AVR chứ không dùng C, giải thuật tương tự, chỉ khác các lệnh thôi)

  lệnh getADC(kênh#) dùng để lấy giá trị ADC ở kênh#, chỉ cần chú ý ngay chỗ Readtouch trở đi, phần trên chỉ là hiển thị ra Graphic thôi

  Code:
  $regfile = "m128def.DAT"
  $crystal = 7372800
  $baud = 19200
  $eepleave
  $loadersize = 512
  $hwstack = 100
  $swstack = 75
  $framesize = 40
  $lib "glcdKS108.lib"                    'Include the library for the KS-108 controler
  
  
  Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4
  'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
  'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
  'CE =CS1 Chip select
  'CE2=CS2 Chip select second chip
  'CD=Data/instruction
  'RD=Read
  'RESET = reset
  'ENABLE= Chip Enable
  
  
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal    'Setting up the a/d convertor
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024           ' Timer 1 sets the screen back to the mainmenu after 10sec
  Const Timer1preload = 58336                 'Timer 1 preload for 1 sec interrupt
  
  
  Speaker Alias Portf.7                    'Buzzer connected to portf.7, see circuit diagram
  Dim Temp as byte , X as Word , Y as Word
  Dim Row as byte , Keyarray(3) as Byte , Col as byte , Key as Byte , Keylus as Byte
  Dim Keypressed as Byte , Menu as byte
  Dim Timecount as Byte
  Setfont Font8x8
  Enable Ovf1
  Enable Interrupts
  On Timer1 1secint                      ' on overflow jump to 1 sec int routine
  Start adc                          ' Start the ad convertor
  Stop timer1
  
  Gosub ShowMainMenu                     ' Starts with the Mainmenu
  ' =====Main=====
  Main:
  Do
  '*************************
  ' Here your main prog
  '*************************
   Gosub Readtouch                      ' Read the touch cordinates
   Gosub WhichKey                       ' Which key is pressed
  If menu > 1 then                      ' Starts the timer if the menu is not the Mainmenu
    start timer1
  Else
    Stop timer1
  End if
  
  If Keypressed > 0 then                   ' Key is pressed
   Select case Menu                      ' Depends on the menu that we are in what to do with the pressed key
   Case 1 : Select case Keypressed              'Mainmenu
           Case 11 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 12 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 13 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 21 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 22 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 23 : Gosub ShowLichtEettafelMenu   ' Shows a sub menu
           Case 31 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 32 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 33 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 41 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 42 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 43 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           End select
  
  Case 13 : Select case Keypressed              'LichtEetafelmenu (menu 13)
           Case 11 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 12 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 13 : Gosub ShowMainMenu       ' Back to the mainmenu
           Case 21 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 22 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 23 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 31 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 32 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 33 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 41 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 42 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           Case 43 : Print " You pressed key: " ; Keypressed ; " in menu: " ; Menu
           End select
  End select
   Keypressed = 0                       ' Key is processed so put it back to 0
  end if
  Loop
  
  
  '=== Subroutines===
  $include "font8x8.font"
  
  1secint:                          ' Interrupt routine will set the screen back to the mainmenu in 10 seconds
  Incr Timecount                       ' increment every sec the counter with 1
  If Timecount => 10 Then                   ' here is the 10 sec
   Stop Timer1 : Timecount = 0
   Gosub ShowMainMenu                     ' Sets the screen
  Else
   Timer1 = Timer1preload
  End If
  Return
  
  
  ShowMainMenu:                        'Shows the main menu
  Menu = 1                          'Menu number
  Cls                             'Clears the screen
  Showpic 0 , 0 , HeaderHoofdmenu               ' Draw the 9 pictures on the screen
  Showpic 0 , 16 , Jalvoor
  Showpic 32 , 16 , jalachter
  Showpic 64 , 16 , Lichtkeuken
  Showpic 96 , 16 , Autoprog
  Showpic 0 , 40 , LichtSalontafel
  Showpic 32 , 40 , LichtEetTafel
  Showpic 64 , 40 , Schemerlamp
  Showpic 96 , 40 , Pijlrechts
  return
  
  ShowLichtEettafelMenu:                   ' Shows the ShowLichtEetafel menu (sub menu 13)
  Menu = 13                          ' Menu number
  Cls                             'Clears the screen
  Showpic 0 , 0 , HeaderLichteettafel             ' Draw the 9 pictures on the screen
  Showpic 0 , 16 , Stopbutton
  Showpic 32 , 16 , PijlOmhoog
  Showpic 64 , 16 , F1Preset
  Showpic 96 , 16 , F2Preset
  Showpic 0 , 40 , EscButton
  Showpic 32 , 40 , PijlOmlaag
  Showpic 64 , 40 , F3Preset
  Showpic 96 , 40 , F4Preset
  Return
  
  
  WhichKey:                          'Determins which key is pressed
  Select Case X                        ' For the x value
        Case 200 to 340 : Col = 10           ' The cordinates on the touchscreen determins which key is pressed for example;
        Case 341 to 486 : Col = 20           ' 341 to 486 are the cordinates where between the second column is
        Case 487 to 635 : Col = 30
        Case 636 to 774 : Col = 40
        Case else Col = 0
  End select
  Select Case Y                        ' For the y value
        Case 250 to 360 : Row = 1            ' The cordinates on the touchscreen determins which key is pressed for example;
        Case 361 to 540 : Row = 2            ' 361 to 540 are the cordinates where between the second row is
        Case 541 to 730 : Row = 3
        Case else Row = 0
  End select
  Key = Col + row                       ' Add the row and column value so we get 1 key value
  If Key > 0 then                       ' There is a key pressed
   Keyarray(Keylus) = Key                  'Must read the same key 3 times in a row, to prefent bouncing
   Incr Keylus
   If Keylus > 3 then keylus = 1
    If Keyarray(1) = Keyarray(2) then
      If Keyarray(2) = Keyarray(3) then          ' Key is correct read 3 times the same
           Sound Speaker , 1 , 65000         ' Give a key beep
           KeyPressed = Key
           Timecount = 0
      end if
    end if
   end if
  Return
  
  ReadTouch:
  Config Pinf.0 = Output                   ' Makes port F.0 output
  Config Pinf.2 = Output                   ' Makes port F.0 output
  Set Portf.0                         ' Sets port F.0 High
  reset Portf.2                        ' Sets port F.2 Low
  ddrf.1 = 0                         ' Sets port F.1 as input
  ddrf.3 = 0                         ' Sets port F.1 as input because we need it now as ad input
  Waitms 20                          ' Wait until the port is stable
  Y = Getadc(3)                        ' Read the ad value for the y
  Y = 1024 - Y                        ' Invert the reading
  'Print "VALUE Y : " ; Y                   ' for debugging
  Config Pinf.1 = Output                   ' Makes port F.1 output
  Config Pinf.3 = Output                   ' Makes port F.3 output
  reSet Portf.1                        ' Sets port F.1 Low
  set Portf.3                         ' Sets port F.3 High
  ddrf.0 = 0                         ' Sets port F.0 as input
  ddrf.2 = 0                         ' Sets port F.2 as input because we need it now as ad input
  Waitms 20                          ' Wait until the port is stable
  X = Getadc(2)                        ' Read the ad value for the x
  X = 1024 - X                        ' Invert the reading
  'Print "VALUE X : " ; X
  return
  
  
  '=====The buttons images=====
  HeaderHoofdmenu:
  $Bgf "HeaderHoofdmenu.bgf"
  HeaderLichteettafel:
  $Bgf "HeaderLichtEettafel.bgf"
  Jalvoor:
  $Bgf "Jalvoor.bgf"
  JalAchter:
  $Bgf "Jalachter.bgf"
  LichtSalonTafel:
  $Bgf "LichtSalonTafel.bgf"
  LichtEetTafel:
  $Bgf "LichtEetTafel.bgf"
  Lichtkeuken:
  $Bgf "Lichtkeuken.bgf"
  Schemerlamp:
  $Bgf "Schemerlamp.bgf"
  EscButton:
  $Bgf "Esc.bgf"
  PijlOmhoog:
  $Bgf "PijlOmhoog.bgf"
  PijlOmlaag:
  $Bgf "PijlOmlaag.bgf"
  PijlRechts:
  $Bgf "PijlRechts.bgf"
  PijlLinks:
  $Bgf "PijlLinks.bgf"
  Autoprog:
  $Bgf "Autoprog.bgf"
  StopButton:
  $Bgf "Stop.bgf"
  F1Preset:
  $Bgf "F1preset.bgf"
  F2Preset:
  $Bgf "F2preset.bgf"
  F3Preset:
  $Bgf "F3preset.bgf"
  F4Preset:
  $Bgf "F4preset.bgf"
  F3Leeg:
  $Bgf "F3Leeg.bgf"
  F4Leeg:
  $Bgf "F4Leeg.bgf"
  Leeg:
  $Bgf "Leeg.bgf"
  Em đã làm thử cái máy tính đơn giản này, tuy nhiên nó còn bị nhiễu hơi nhiều
  Click here to enlarge

  PHUC, hatbui, athuy6 người nữa đã cảm ơn nội dung này.
  Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây : http://www.hocavr.com
  Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.

 3. #3
  Thành viên tích cực HiMas88's Avatar
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  184
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Cảm ơn bác rất nhiều..mình rất thích cái website của bạn.


 4. #4
  Thành viên chính thức phuc_07's Avatar
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài viết
  60
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Cái website hướng dẫn học AVR đó của một anh mình quen đang học Phd. ở HQ, rất dễ hiểu, cơ bản.

  natra2k2 đã cảm ơn nội dung này.
  Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây : http://www.hocavr.com
  Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •