Thanks! Của mình thif thay con tụ sau cầu diot là ngon....