Bác ấy code bằng ASM không phải C. Có share code trong luồng này. Xem chả hiểu gì . Bạn mà code C thì nhờ bác ấy làm cho cái lưu đồ thuật toán để tham khảo chắc dễ hơn....