Mình quan tâm tới máy của bạn. Máy của bạn que đo đầy đủ chứ..Muốn xem máy, mua máy thì xem ở đâu. Cám ơn...