Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...