Chào bạn, lâu rồi không vào dd. với vấn đề của bạn, bạn đổi "int" thành "unsinged int" xem , 'F1' để xem chú thích về biến của ccs nhé.