Nhà máy nào mà nằm tơ hơ ngoài đường cho bạn thấy, phải ở trong khu công nghiệp chứ, không nói tới mấy ông làm lãnh vực "nhạy cảm" như in,nhuộm, xi mạ ... thì ở ngoài đường cho mấy thím môi trường vào sờ gáy àh.
Còn...