bạn giử nút EXTRA BASS trong 3 giây sẽ tắt đèn nhe bạn...