hình như bạn vẽ thiếu con điện trở mồi cho Q2 thì phải.giả sử chân 2 là GND chân 5 là vcc chân 3 tạo xung chân 4 nhận điện áp phản hồi ,chân 6 điều khiển Q1 ,chân 1 khống chế dòng qua Q2: nguyên lý hoạt động như sau ban đầu cấp nguồn...