bạn cần xem các examples trong CCS để làm theo. CCS không cho bạn định nghĩa lại thư viện của nó.