flash của đa số ic atmel đều sử dụng giao thức SPI. bạn cần sử dụng các pin 'mosi, miso, sck, ss' và pin 'reset' để nạp.
Link tham khảo:
Updated Guide on How to Program an Attiny13a or 13 With the Arduino IDE : 8 Steps (with Pictures) - Instructables

Keyword khi tìm kiếm...