Mình bị 2 con nguồn một cái có TL431 một cái không có TL431, cả 2 nguồn này mình đã kiểm tra mạch hồi tiếp nhổ hết thay mới (sò quang, diot zener, các đèn 3 chân, ngay cả các điện trở tăng trị số hoặc giảm trị số trước và sau con so quang...