Hi Bạn,
mình cũng từng bị trường hợp gần như bạn, thời điểm đầu tiên khi cấp nguồn con OA sẽ xuất xung mức 1, lúc ấy con OA 2 active ngay. Theo quan điểm mình, bạn chuyển sang so sánh âm ở con OA1 (Học theo bác Thành) và đầu ra con OA1...