Tác giả nói dùng 4 diode đó để cách ly nguồn với các chân 10,11.... là hoàn toàn chính xác. Và hiểu rõ về nó phải là: cách ly các chân đó với nguồn khi chân đó không được nhấn nút. Còn chân nào được nhấn nút thì đương nhiên nó được...