Kinh nghiệm đi học " nghe thầy là sống, chống thầy là học lại"...