Loại RF315 với 433 bán thông dụng không thể lắp 2 ,3 bộ để hoạt động cùng lúc được, Nếu 1 cái luôn nhấn nút thì remote kia không điều khiển gì được luôn. Có cặp RF 2,4Ghz 6 kênh đó (mua ở Hshop,), chạy oke nhưng chưa...