Nó có 4-5 dây. bác lấy 3 dây R.L. GND nối vào là nghe bình thường. Tuy nhiên mua 3.5 to RCA tầm 35k cho khỏe đi bác