Bạn HPECOM có code của PIC với biến tần không gửi mình với trungkienelectronic@gmail.com