Có văn bản, tiêu chuẩn nào nói Tiếp đất công tác cho Mạng máy tính (Trung tâm dữ liệu) là < 0,5 Ôm không nhỉ ?...