Xin chào mọi người.

Em có 1 module đo dạng jack cắm giao tiếp I2C với stm32f405.

Bnh thường khi khởi động thiết bị vi điều khiển giao tiếp module thành công,
Tuy nhiên em không cần đo liên tục do đó để tiết kiệm...