Xin chào mọi người, mình thực hiện giao tiếp I2C giữa 2 vdk stm8, sau khi thực hiện giao tiếp thành công master nhận, slave truyền, đã gửi lệnh stop condition , muốn giao tiếp lại với slave thì đường truyền đều bán đang bận
while (I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));...