mình nối chân P3_3 với chân 11 của 595,chân P3_4 với chân 14, chân P3_5 với chân 12, mình quét bằng 595,mức 1,port 1 của 2051 mức 0,vì port 1 khi ở mức 1 thì áp các chân ko đều,cụ thể P1_0,P1_1 chỉ ra có hơn 2V nên ko muốn dùng port 1 làm mức 1,mình...