Bạn chấm thêm thiếc vào cả 2 chân rồi vừa dí mỏ hàn vừa rút led ra. Lúc hàn vào cũng làm tg tự hoặc lấy cái tăm vót nhọn, dí mỏ hàn cho thiếc chảy rroif xuyên cái tăm vào lỗ chân LED........................