Số lượng: 02 người
Chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử/Điện tử viễn thông/Điện/Cơ điện tử/Tự động hóa/Cơ điện tử.
Mô tả công việc:
Làm việc trên các nền tảng Linux, OS nhúng trên các Kit vi xử lý của...