Hỏi thế chắc không phải thợ sửa chuyên nghiệp đâu!...