Bơm chìm Liên Xô dùng ở Việt Nam từ những năm 1980 rồi....