Bạn sử dụng công tắc 3 điểm, đấu gnd chung. Khi bật thì nối gnd cho mạch hoạt động, khi tắt thì nối cho xả tụ....