Mitsubishi tổng lại cũng chỉ chiếm 12% thị phần. Bốn thị trường lớn khác trong khu vực tình hình cũng tương tự.
http://www.mitsubishi-trungthuong.co...utlander-2020/