Bạn dùng 1 cảm biến rung kẹp vào bia,loại cảm biến giông các loại gắn trong chống trộm xe may