Bạn nào giải thích giùm: tụ CBB có CBB22, CBB81... Vậy chỉ số 22, 81... có ngĩa là gì nhỉ? Thanks!