Giá trị tb là giá trị về phương diện tác dụng nhiệt. Trong bài trên phải vẽ đồ thị 3 thành phần của mạch điện rồi căn cứ vào sơ đồ mạch để tính.