Lấy cái kim tiêm trâu, dí mỏ hàn cho chảy thiếc rồi cắm 1 phát thế là đc 1 lỗ.