Mình cũng định làm chương trình phát nhạc giống vầy, nhưng bây giờ chưa chạy GUI được nữa. Không biết làm sao mà máy mình giờ nhấn vào push button nhưng nó không chạy callback của push button. Không biết phải crack MATLAB sai không. Có ai rành...