mối ctr con có 1 điều kiện để chạy đến. lấy tổng giá trị 2 timer ( cái 8 bit và cái 16 bit chạy 2 tần số khác nhau) cộng lại cộng thêm số ctr con chạy trước đó chia số ctr con dư mấy thì chạy ctr con đó