cắm điện thấy nóng thì có lẽ chạm chập ở thứ cấp (sơ cấp đã chạy). b thay thử diod, tụ lọc thứ cấp xem thử, biết đâu gặp may!