giúp với minh co cai sony crt 21 bật nguồn nghe chạy có sôi tiếng cắt luôn đèn nhay 4 nhịp...