Ai biết chỉ mình với, mình muốn ghi dư liệu vào eeprom nhưng define tới 1F tới 20 thì nó không đọc đk nữa. Vậy fai làm sao ??? Cảm ơn