Mình có dự án nhỏ như thế này: điều khiển độ sáng led theo thời gian thực như sau
Chia làm 12 tiếng từ 7h-19h
  • từ 7h-8h led sáng a%
  • từ 8h-9h led sáng b%
  • ...
  • từ 17h-18h led sáng c%
  • từ 18h-19h led sáng d%
Sử dụng màn LCD và nút bấm để...