Mô tả công việc đầy đủ, quyền lợi được hưởng rõ ràng nhưng mức lương thì không nói. Hay !!!